National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 12-Ի ԱԺԽՈ-003-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. ²é³çÝáñ¹í»Éáí §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³Ýáݳϳñ·¦ ÐÐ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 28¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1¬ÇÝ Ù³ëÇ 16¬ñ¹ Ï»ïáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáñÑáõñ¹Á áñáßáõÙ ¿.

²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáñÑñ¹Ç 2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 12¬Ç §ØÇç³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù»ñÁ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇݦ ²ÄÊà¬003¬È áñáßÙ³Ý.

1¤ 3¬ñ¹ ѳí»Éí³ÍÇ §¾¹ÙáÝ Ø³ñáõùÛ³Ý ¥§ºÉù ¦ ËÙµ.¤¦ µ³é»ñÇó Ñ»ïá Éñ³óÝ»É §èáõ½³Ýݳ ²é³ù»ÉÛ³Ý ¥ÐÚ¸ ËÙµ.¤¦ µ³é»ñáí:
2¤ 8¬ñ¹ ѳí»Éí³ÍÇ §¶»õáñ· ¶áñ·ÇëÛ³Ý ¥§ºÉù¦ ËÙµ.¤¦ µ³é»ñÇó Ñ»ïá Éñ³óÝ»É §èáõ½³Ýݳ ²é³ù»ÉÛ³Ý ¥ÐÚ¸ ËÙµ.¤¦ µ³é»ñáí:

2.   êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÁݹáõÝÙ³ÝÁ ѳçáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó: 
  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ     ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆ

2018թ. մայիսի 21
Երևան
ԱԺԽՈ - 034-Լ

 ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS