National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի ԱԺԽՈ-008-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1© ²é³çÝáñ¹í»Éáí §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³Ýáݳϳñ·¦ ÐÐ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 28¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1¬ÇÝ Ù³ëÇ 16¬ñ¹ Ï»ïáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáñÑáõñ¹Á áñáßáõÙ ¿©

²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáñÑñ¹Ç 2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 19¬Ç §ØÇçËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÝ»ñáõÙ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù»ñÁ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇݦ ²ÄÊà¬008¬È áñáßÙ³Ý 4¬ñ¹ ѳí»Éí³ÍÇ §ì³Ñ» ¾ÝýdzçÛ³Ý ¥§Ì³éáõÏ۳ݦ ËÙµ©¤¦ µ³é»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»É §ì³ÝÇÏ ²ë³ïñÛ³Ý ¥§Ì³éáõÏ۳ݦ ËÙµ©¤¦ µ³é»ñáí:

2© êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÁݹáõÝÙ³ÝÁ ѳçáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ     ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆ

2017թ. հոկտեմբերի 02
Երևան
ԱԺԽՈ - 020-Լ

 ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS