National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 15-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հրապարակվել է` 12.01.2018թ.

 

Իϳí³ñí»Éáí §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³Ýáݳϳñ·¦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 28¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1¬ÇÝ Ù³ëÇ 4¬ñ¹ Ï»ïáí »õ 62¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3¬ñ¹ Ï»ïáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáñÑáõñ¹Á àðàÞàôØ ¾©

²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÑáõÝí³ñÇ 15¬ÇÝ ·áõÙ³ñíáÕ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇëï»ñÇ ÁÝóóùáõÙ §²Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ·ïÝíáÕ Æñ³ùÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç Ýϳïٳٵ 2014 Ãí³Ï³ÝÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³å³ñïÙ³Ý Ù³ëÇݦ ¥ä¬203¬06©12©2017«12©01©2018¬²Ð¬013/0¤ »õ §§Þ³ÑáõÙáí ˳ջñÇ« ÇÝï»ñÝ»ï ß³ÑáõÙáí ˳ջñÇ »õ ˳ճïÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùáõÙ Éñ³óáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Ù³ëÇݦ ¥ä¬133¬23©09©2017«13©11©2017¬îЬ011/0¤ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ùÝݳñÏÙ³Ý ï»õáÕáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÙÇÝã»õ 90 ñáå»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ     ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆ

2018թ. հունվարի 12
Երևան
ԱԺԽՈ - 007-Լ

 
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS