National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
Արխիվ
Նամակ ԱԺ նախագահին
Ձեր անունը` Ձեր էլ. փոստի հասցեն` Ձեր հաղորդագրությունը`

CAPTCHA Image


 
05.07.2019
ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի ելույթը Կիպրոսի Ներկայացուցիչների պալատում
1 / 10

§Ø»Í³ñ·á° å³ñáÝ êÇÉáõñÇë«

ѳñ·»ÉÇ° ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ«

ïÇÏݳ°Ûù »õ å³ñáݳ°Ûù«

ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ù»Í å³ïÇí ¿ ³Ûëûñ »ÉáõÛÃáí ѳݹ»ë ·³É ÎÇåñáëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇ ³éç»õ: ܳËù³Ý µáõÝ »ÉáõÛÃÇë ³ÝóÝ»ÉÁ« ÃáõÛÉ ïí»ù ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ »õ ÇÝÓ Ù³ïáõóí³Í ç»ñÙ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

2018 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇɬٳÛÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ç٠ѳÛñ»ÝÇùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ˳ճի áã µéÝÇ« óíßÛ³ ѻճ÷áËáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ »õ ѳٳÛÝ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ áïùÇ Ï³Ý·Ý»óÇݪ ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»Éáõ democratia µ³éÝ Çñ áÕç ¿áõÃÛ³Ùµª Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáí ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ²ÛÝ áõÕÇÝ« áñ г۳ëï³ÝÁ µéÝ»ó ëñ³ÝÇó Ù»Ï ï³ñÇ ³é³çª ѳí³ï³ñÙáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ« Ù³ñ¹áõ ÑÇÙݳñ³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ »õ Çñ³íáõÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³ÝÁ« ³ÛÉ»õë ³Ýßñç»ÉÇ »Ý Ýáñ³·áõÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç:

¸ñ³ ѳëï³ïáõÙÝ ¿ÇÝ Ý³»õ 2018 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³ñï³Ñ»ñà ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« áñáÝù ³ñųݳó³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹Çïáñ¹³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇÝ: ºõ ³Ñ³« ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ù»Í å³ïÇí ¿ áñå»ë Ýáñ ·áõÙ³ñÙ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñª ³é³çÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûó»ñÇó Ù»ÏÁ ϳï³ñ»É Ñ»Ýó »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ÎÇåñáë:

³íßÛ³ ѻճ÷áËáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ûñ»ñÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñí»É ¿ñ« áñ г۳ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»ÕÇ ã»Ý áõݻݳÉáõ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ« »õ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ù»Ýù å³ïñ³ëï³Ï³Ù »Ýù Ëáñ³óÝ»Éáõ ѳ۬ÏÇåñ³Ï³Ý ³ñ¹»Ý ÇëÏ ³Ùáõñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãáõÝ»Ý:

²ñÇëïáï»ÉÁ« Ëáë»Éáí ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ« ³ÛÝ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¿ñ »ñ»ù ËٵǪ ѳ×áõÛùÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñ« ߳ѳí»ïáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñ »õ ÇëÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñ: ºë áõ½áõÙ »Ù ³Ûë µ³ñÓñ ³ÙµÇáÝÇó ³ñӳݳ·ñ»É« áñ ¹³ñ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»Éª Ñ³Û »õ ÏÇåñ³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ ÇëÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñ »Ý« »õ г۳ëï³ÝÝ áõ ÎÇåñáëÝ ÇëÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñ »Ý: ¸³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³Û»ñÁ »õ ÏÇåñ³óÇÝ»ñÁ å³Ûù³ñ»É »Ý úëÙ³ÝÛ³Ý ÉÍÇ ¹»Ù« »õ ³Ûëûñ Ù»Ýùª г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ áõ ÎÇåñáëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ« Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñë Çñ ï»ÕáõÙ ëï³ÝÓÝ»É »Ýù Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ³é³ù»ÉáõÃÛáõݪ ¹ÇÙ³Ï³Û»É ÂáõñùdzÛÇ ¿ùëå³ÝëÇáÝÇëï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ºõ ³Ûë ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ Ù»Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ýùª ë³ï³ñ ϳݷݻÉáí Ù»Ïë ÙÛáõëÇ Ñ³Ù³ñ Ï»Ýë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ:

ÆÝãå»ë ·Çï»ù« г۳ëï³ÝÁ Ùßï³å»ë ѳݹ»ë ¿ »Ï»É ÂáõñùdzÛÇ Ñ»ï ³é³Ýó ݳ˳å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý »õ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý û·ïÇÝ« ÇÝãÁ ãÇ ÁݹáõÝíáõÙ Ù»ñ ѳñ»õ³Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ²í»ÉÇÝ« ѳ۬Ãáõñù³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùßï³å»ë ùÝݳñÏíáõÙ »Ý »ññáñ¹ »ñÏñÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ »Ýóï»ùëïáõÙ« ÇÝãÁ Ïïñ³Ï³Ý³å»ë ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ áõ µ»ñáõÙ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³ÝϳÛáõÝáõÃÛ³Ý »õ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý ß³ñáõݳϳϳÝáõÃÛ³Ý:

гñ·»ÉÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ«

ÇÝãå»ë ·Çï»ù« È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ËݹñÇ Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñáõÙÁª º²ÐÎ ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕÝ»ñÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá »Õ»É ¿ áõ ÏÙݳ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ٳݹ³ï áõÝ»óáÕ ÙÇ³Ï Ó»õ³ã³÷Á: ²ñó³ËÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ »õ ϳñ·³íÇ׳ÏÁ г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³é³çݳѻñÃáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý« »õ ÑÇÙݳËݹÇñÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÉáõÍí»É ³é³Ýó ѳϳٳñïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏáÕ٠ѳݹÇë³óáÕ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ áñáßÇã ËáëùÇ: Ø»½ ѳٳñ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ÎÇåñáëÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëϽµáõÝù³ÛÇÝ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ г۳ëï³ÝÇÝ »õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ ³éÝãíáÕ µáÉáñ Ï»Ýë³Ï³Ý ѳñó»ñáõÙ:

ÎÇåñáëÇ ÑÇÙݳѳñóÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ù»Ýù Ùßï³å»ë ÝßáõÙ »Ýù« áñ û»õ ³é³çݳÛÇÝ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ ÎÇåñáëÝ û·ïíáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ Çñ³í³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó« ¹³ µÝ³í ãÇ ËáãÁݹáïáõÙ« áñ Ù»Ýù ÉÇáíÇÝ ë³ï³ñ»Ýù ÙÇÙÛ³Ýó: ²é³í»É ù³Ý íëï³Ñ »Ù« áñ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿ ³ÛÝ ûñÁ« »ñµ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ÏÇåñ³óÇ ÅáÕáíñ¹Ç ç³Ýù»ñÁª ѳÝáõÝ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »õ ÎÇåñáëÇ í»ñ³Ùdzíáñٳݫ åë³Ïí»Éáõ »Ý ѳÕóݳÏáí:

â»Ù ϳñáÕ ã³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ÎÇåñáëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µ³ó³éÇÏ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áïáõ ѳݹ»å ÂáõñùdzÛÇ áïÝÓ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ« ÇÝãÝ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ »õ ¹³ï³å³ñïí»É ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ÂáõñùdzÛÇ ÏáÕÙÇó ¹ñë»õáñí³Í ÝÙ³Ý ³å³Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý »õ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ýå³ëïáõÙ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »õ ϳÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ:

Ø»ñ µ³ñ»Ï³Ù ÎÇåñáëÝ Çñ ϳñ»õáñ³·áõÛÝ ¹»ñÝ ¿ áõÝ»ó»É ݳ»õ гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ²Ûëûñ« »ë ·ïÝíáõÙ »Ù ÙÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ« áñÝ ³é³çÇÝ »ñÏÇñÝ ¿ ºíñáå³ÛáõÙ »õ »ñÏñáñ¹Ý ³ß˳ñÑáõÙ« áñÁ 1975 Ãí³Ï³ÝÇÝ ×³Ý³ã»ó гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÆÙ ËáñÇÝ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝÝ »Ù ѳÛïÝáõÙ ÎÇåñáëÇ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇÝ ³åñÇÉÇ 24¬Á å»ï³Ï³Ýáñ»Ý гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇß³ï³ÏÇ ûñ Ñéã³Ï»Éáõ« ÇëÏ 2015 Ãí³Ï³ÝÇݪ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÅËïáõÙÁ ùñ»³Ï³Ý³óÝáÕ µ³Ý³Ó»õÁ ÙdzӳÛÝ ÁݹáõÝ»Éáõ ѳٳñ: г۳ëï³ÝÝ áõ ÎÇåñáëÁ µ³½ÙÇóë ³å³óáõó»É »Ý Çñ»Ýó ѳí³ï³ñÙáõÃÛáõÝÁ ѳٳٳñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ »õ í»ñ³Ñ³ëï³ï»É ѳÝÓݳéáõÃÛáõÝÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇÝ:

ò³ÝϳÝáõÙ »Ù ÇÙ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ѳÛïÝ»É ÎÇåñáëÇ µ³ñÓñ ջϳí³ñáõÃÛ³ÝÁª Ç ¹»Ùë ݳ˳·³Ñ ÜÇÏáë ²Ý³ëï³ëdz¹ÇëÇ »õ Ò»½ ݳËáñ¹³Í ѳñ·³ñÅ³Ý ËáëÝ³Ï Ú³Ý³ÏÇë úÙÇñáõÇ« 2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 100¬ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

г۳ëï³ÝÇ »õ ÎÇåñáëÇ ÙÇç»õ »ñÏÏáÕ٠ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Çñ áõñáõÛÝ ¹»ñÝ áõ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝÇ Ý³»õ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ« áñÝ ³í»ÉÇ ù³Ý ѳñÛáõñ ï³ñÇ ³é³ç Ù³½³åáõñÍ ÉÇÝ»Éáí úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ Ãáõñù á×ñ³·áñÍÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÇóª ³å³ëï³Ý»ó ÎÇåñáëáõÙ: Ø»Ýù ßÝáñÑ³Ï³É »õ å³ñï³Ï³Ý »Ýù ÏÇåñ³óÇ µ³ñ»Ï³Ù ÅáÕáíñ¹Çݪ ³Û¹ ѳۻñÇÝ å³ïëå³ñ»Éáõ »õ Çñ»Ýó Ýáñ ѳÛñ»ÝÇùáõÙ ÉdzñÅ»ù ³åñ»Éáõ áõ ³ñ³ñ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»Éáõ ѳٳñ: àõñ³Ë³ÉÇ ¿« áñ ³Ûëûñ ¿É ÎÇåñáëÇ Ñ³Û»ñÝ Çñ»Ýó Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÝ áõ Ý»ñ¹ñáõÙÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ »ñÏñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ« ÎÇåñáëÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç:

ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ Ñå³ñïáõÃÛ³Ý ³éÇà ¿ ݳ»õ ³Ûë µ³ñÓñ ³ÙµÇáÝÇó »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ùµ Ýß»É Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïáõÙ ÏÇåñ³Ñ³Û ѳٳÛÝùÇ ä»ï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇ㪠ٻñ ѳñ·³ñÅ³Ý Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó ì³ñ¹·»ë سÑï»ëÛ³ÝÇ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ³í³Ý¹Ý áõ ³ÝÓÝí»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:

Ø»Ýù µ³ñÓñ »Ýù ·Ý³Ñ³ïáõÙ Ò»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ« ëÇñ»ÉÇ° ѳÛñ»Ý³ÏÇó« »õ Ñå³ñï³ÝáõÙ »Ýù Ò»½Ýáí:

¶³Éáí Ù»ñ ûñ»ñÇݪ áõ½áõÙ »Ù Ý߻ɪ ѳ۬ÏÇåñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ûñÇݳϻÉÇ »Ý Çñ»Ýó ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý »õ ÷áËíëï³ÑáõÃÛ³Ý ¹ñë»õáñٳٵ: ì»ñçÇÝ ù³éáñ¹ ¹³ñáõÙ Ù»Ýù ϳñáÕ³ó»É »Ýù ½³ñ·³óÝ»É ³Ùáõñ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ »ñÏÏáÕ٠ϳÛáõÝ ûñ³Ï³ñ·« áñÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ ³ÏïÇí ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛáõÝ »õ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ ÷á˳¹³ñÓ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝáÕ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ: ìëï³Ñ »Ù« áñ Ù»Ýù ¹»é»õë ã»Ýù û·ï³·áñÍ»É »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ ÷áË·áñͳÏóáõÃÛ³Ý áÕç Ý»ñáõÅÁ:

Êáë»Éáí ³ñ¹»Ý ³å³·³ÛÇ åɳÝÝ»ñÇó« å»ïù ¿ ³ë»Éª г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓݳÏÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÎÇåñáëÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ÐЬºØ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: ºõ »ë ÇÙ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝÝ »Ù ѳÛïÝáõÙ Ó»½ª ûñ»ñ ³é³ç ÎÇåñáëÇ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ »õ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ÙÇç»õ ëïáñ³·ñí³Í гٳå³ñ÷³Ï »õ ÁݹɳÛÝí³Í ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ÇñÁ í³í»ñ³óÝ»Éáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ: г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ µ³½Ù³ß»ñï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñ Ó»õ³ã³÷ ¿:

â³÷³½³Ýó ϳñ»õáñáõÙ »Ù ݳ»õ г۳ëï³Ý¬ÎÇåñáë¬Ðáõݳëï³Ý ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý »é³ÏáÕÙ Ó»õ³ã³÷Á: ²ÛÝ Ýáñ Ñ»é³ÝϳñÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ù³ëݳÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ µ³½Ù³ß»ñï ÷áË·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ìëï³Ñ »Ù« áñ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ѳñóÏÇ Ó»õ³íáñáõÙÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ ÏáÕÙ»ñÇÝ ³é³í»É ³ñ¹Ûáõݳí»ï û·ï³·áñÍ»Éáõ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç Ý»ñáõÅÁ:

ÂáõÛÉ ïí»ù ³Ûëù³Ýáí ³í³ñï»É »ñÏáõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³ÝóÛ³ÉÇ« Ý»ñϳÛÇ »õ ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ ÇÙ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ: ºÕ»É »Ý ųٳݳÏÝ»ñ« »ñµ Ù»Ýù ÙdzëÇÝ ÏÇë»É »Ýù íÇßïÁ« »Ï»É »Ý ųٳݳÏÝ»ñ« »ñµ Ù»Ýù åÇïÇ ÙdzëÇÝ Ñ³ÕóݳÏÝ»ñ ï³Ý»Ýù ѳÝáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÎÇåñáëÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ« ѳÝáõÝ ³ñ¹³ñáõÃ۳ݫ ѳٳٳñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »õ å³Ñå³ÝÙ³Ý:

¼Çïá° ÎÇåñáë«

¼Çïá° ²ñÙ»Ýdz«

λóó»° Ñ³Û ¬ ÏÇåñ³Ï³Ý ѳñ³ï»õ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ¦«¬Ýᯐ ¿ ÐÐ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ:


29.08.2019
Արարատ Միրզոյանի խոսքը ՀՀ ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի եւ օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարների ամենամյա համաժողովի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ
«Սիրելի՛ գործընկերներ, ուրախ ենք հյուրընկալել ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի եւ օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարնե...

18.07.2019
«Օրենսդիր մարմնի անկախության ամրապնդումն ընդդեմ աճող ավտորիտարիզմի». Արարատ Միրզոյանի ելույթը Վաշինգտոնում կայացած Առաջնորդների ֆորումում
«2000-ականների սկզբին աշխարհով մեկ արդեն իսկ գրանցվել էր ավտորիտարիզմի աճ: Միեւնույն ժամանակ, մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ համաշխարհային այս ...

01.07.2019
ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի ելույթը Մոսկվայում` «Պառլամենտարիզմի զարգացում» երկրորդ միջազգային համաժողովի բացմանը
«Հարգելի Վյաչեսլավ Վիկտորի, մեծարգո տիկին Մատվիենկո,հարգելի գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք, նախ եւ առաջ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստ...

24.05.2019
Արարատ Միրզոյանի ելույթը «Անցումային արդարադատության գործիքների կիրառման հեռանկարները Հայաստանում» խորագրով խորհրդարանական լսումների ժամանակ
Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել իմ կոչին արձագանքելու եւ այս լսումներին նման ներկայանալի մասնակցություն ապահովելու համար: Վստահաբար կարող եմ պնդել...

23.04.2019
ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանը ցավակցական ուղերձ է հղել Շրի Լանկայի խորհրդարանի խոսնակին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանը ցավակցական ուղերձ է հղել Շրի Լանկայի Ժողովրդավարական Սոցիալիստական Հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ Կարու Ջեյասուրիյայ...

13.04.2019
Արարատ Միրզոյանը շնորհակալական նամակ է հղել Իտալիայի Պատգամավորների պալատի նախագահին
Արարատ Միրզոյանը շնորհակալական նամակ է հղել Իտալիայի Հանրապետության Պատգամավորների պալատի նախագահ Ռոբերտո Ֆիկոյին: Շնորհակալական նամակում ասվում է. «Հ...

12.03.2019
Արարատ Միրզոյանի ուղերձը Վրաստանի խորհրդարանի նախագահին՝ երկրում պառլամենտարիզմի ձեւավորման 100-ամյակի կապակցությամբ
«Մեծարգո պարոն Իրակլի Կոբախիձե, իմ եւ Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամավորների անունից սրտանց շնորհավորում եմ Վրաստանում առաջին օրենսդիր մարմնի` Հիմնադ...

06.02.2019
Արարատ Միրզոյանը շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ ԱԺ նախագահ ընտրվելու առթիվ օտարերկրյա պետությունների իր գործընկերներից եւ միջխորհրդարանական կազմակերպությունների ղեկավարներից
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու առթիվ Արարատ Միրզոյանին շնորհավորել են Բուլղարիայի Ազգային ժողովի նախագահ Ցվետա Կարայանչեւան, Գերմանիայի Բունդեսթա...

02.02.2019
ՀՀ ԱԺ նախագահի ցավակցական ուղերձը եզդի ժողովրդին՝ եզդիների հոգեւոր առաջնորդ Միրե Միրա Թահսին Բեգի մահվան կապակցությամբ
«Խոր ցավով տեղեկացանք աշխարհի եզդիների հոգեւոր առաջնորդ Միրե Միրա Թահսին Բեգի մահվան մասին: Թահսին Բեգն ամուր հարաբերություններով կապված էր Հայաստանի ...

28.01.2019
ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի շնորհավորական ուղերձը Բանակի օրվա առթիվ
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս հայոց բանակի ստեղծման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ: Հայոց բանակի ստեղծումը նորանկախ Հայաստանի պատմութ...

17.01.2019
Արարատ Միրզոյանը շարունակում է շնորհավորական ուղերձներ ստանալ
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ Արարատ Միրզոյանին շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Պ...

14.01.2019
Արցախի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորել է Արարատ Միրզոյանին՝ ՀՀ ԱԺ նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ
«Մեծարգո՛ պարոն Միրզոյան, ընդունեք իմ անկեղծ շնորհավորանքները ՀՀ ԱԺ նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ: Հայաստանի խորհրդարանն իր մեկդարյա գործունեության ...


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS