Տպել


Երեւան քաղաքում բնակարան չունեցող Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորին Երեւան քաղաքում բնակարանի վարձին համարժեք փոխհատուցում տրամադրելու չափի եւ կարգի մասին


Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում թեկնածուների ընտրության համար մրցութային խորհուրդ ձեւավորելու եւ խորհրդի կազմը հաստատելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում մրցույթ եւ ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողի ատեստավորում անցկացնելու կարգը հաստատելու եւ պետական ծառայողի ատեuտավորման թերթի ձեւը սահմանելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողների ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը եւ կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ ՆՈ-005-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի 2015 թվականի նոյեմբերի 11-ի ՆՈ-045-Ն եւ ՆՈ-046-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հեռուստատեսության եվ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի` Ազգային ժողովի կողմից առաջադրվող անդամի թափուր տեղի ընտրության մրցութային հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանելու մասին
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ի ՆՈ-032-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի 2012 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N Կ-195-Ա կարգադրությունն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
ՀՀ Ազգային ժողովի նստավայր ճանաչողական այցերի կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին


Միջազգային խորհդարանական կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատվիրակությունների բաշխման սահմանաքանակի մասին