ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-032-28.02.2019-ՊԻ-011/0),«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0321 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0322 -28.02.2019-ՊԻ-011/0) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0323 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0324 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0325 -28.02.2019-ՊԻ-011/0),«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0326 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-0327 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-0328 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-0329 -28.02.2019-ՊԻ-011/0),«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-03210 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Ոստկանության զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-03211 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-03212 -28.02.2019-ՊԻ-011/0) Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված՝ «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին»», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին»», «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»», «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»», «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին»», «Ոստկանության զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը (այսուհետ՝ Փաթեթ) իրավական փորձաքննության է ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչությունում:

Ստորեւ ներկայացնում ենք Փաթեթի վերաբերյալ մեր կողմից կատարված փորձաքննության արդյունքները:

Փաթեթը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:

Այլ օրենքների պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից նշենք հետեւյալը՝

1. «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին»» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերնագրից, ինչպես նաեւ Փաթեթում ներառված օրենքների նախագծերի (բացի «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծից)վերնագրերիցհանել «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» բառերը՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ եւ 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասերը:

2. Նախագծի 1-ին հոդվածից, ինչպես նաեւ Փաթեթում ներառված մյուս նախագծերից, որոնց 1-ին հոդվածներում առկա է «(այսուհետ՝ Օրենք)» կամ «(այսուհետ՝ Օրենսգիրք)» բառերնառաջարկում ենք հանել՝ հաշվի առնելով, որ նախագծերում համապատասխանաբար այլեւս հղում չի կատարվում:

3. Նախագծի 1-ին հոդվածի 3-րդ կետից առաջարկում ենք հանել «հետեւյալ բովանդակությամբ» բառերը՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը:

4. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Նույնականացման քարտերի մասին»» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»», «Ոստիկանության զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 1-ին հոդվածներում «հոդվածը» բառը փոխարինել «հոդվածում» բառով, «հետեւյալ բովանդակությամբ» բառերը հանել եւ «մասով» բառը փոխարինել «մաս» բառով՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը:

5. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին»» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի «օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր՝ 3.1 հոդվածով» բառերն առաջարկում ենք փոխարինել «օրենքում լրացնել նոր 3.1-րդ հոդված» բառերով՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը: Հաշվի առնելով նշված իրավակարգավորումը առաջարկում ենք խմբագրել նաեւ«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին»» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդհոդվածները: Իսկ 8-րդ հոդվածում «հետեւյալ» բառը փոխարինել «նոր» բառով՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը:

6. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»», «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 1-ին հոդվածներում եւ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին»»Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին եւ 2-րդ հոդվածներում«հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերն առաջարկում ենք փոխարինել «նոր խմբագրությամբ» բառերով՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը:

7. «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»»Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 2-րդ հոդվածում, «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին»» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածում եւ «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծ ի 2-րդ հոդվածում «հետեւյալ բովանդակությամբ» բառերը հանել՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը:

Փաթեթի վերաբերյալ այլ դիտողություններ եւ առաջարկություններ չկան:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ`                                                             Ս. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Կատարող` Լ. Մակարյան (հեռ. 011-513-283)

                   Գ. Մամյան (հեռ. 011-513-675)

                   Գ. Տոնոյան (հեռ. 011-513-283)


ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-032-28.02.2019-ՊԻ-011/0),«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0321 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0322 -28.02.2019-ՊԻ-011/0) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0323 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Նույնականացման քարտերի մասին»Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0324 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0325 -28.02.2019-ՊԻ-011/0),«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-0326 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-0327 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-0328 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-0329 -28.02.2019-ՊԻ-011/0),«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-03210 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Ոստկանության զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-03211 -28.02.2019-ՊԻ-011/0), «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»» (փստաթղթային կոդ՝ Կ-03212 -28.02.2019-ՊԻ-011/0) Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթինառնչվող այլ օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Փաթեթին առնչվող այլ օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը բացակայում է:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ`                                                   Ս. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Կատարող` Լ. Մակարյան (հեռ. 011-513-283)

                 Գ. Մամյան (հեռ. 011-513-675)

                 Գ. Տոնոյան (հեռ. 011-513-283)