ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ    ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 ՂԵԿԱՎԱՐ - ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

ՊԱՐՈՆ ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻՆ

 

Հարգելի պարոն Գալստյան

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետու­թյան օրենքների նախագծերի փաթեթի (Կ-065-20.03.2019-ՖՎ-011/1) վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունները.

  1. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի՝

1) 1-ին հոդվածում «գերփոքր» բառից հետո՝ հանել «փոքր և միջին» բառերը, իսկ «(այսուհետ նաև՝ ՓՄՁ սուբյեկտ)» բառերից հետո ավելացնել «մինչև 5.000.000 (ներառյալ՝ 5.000.000 ՀՀ դրամը) դրամ գումարի չափով և (կամ) դրան համարժեք արտարժույթով տրամադրված» բառերը:

2) 2-րդ հոդվածում «գերփոքր» բառից հետո, հանել «փոքր և միջին» բառերը:

3) 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «բայց ոչ պակաս, քան երեսնօրյա պարբերականությամբ» բառերը փոխարինել «որը չպետք է գերազանցի մեկ ամիսը» բառերով:

4) նախագիծը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 5-րդ հոդվածով.

 Հոդված 5. Օրենքի 20-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ․

«1․ Այն դեպքում, երբ կրեդիտավորողի կողմից խախտվել է սպառողի՝ սույն օրենքով կամ դրա հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերով սահմանված որևէ իրավունք, ապա սպառողն իրավունք ունի անմիջապես դիմելու դատարան, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքում՝ առևտրային արբիտրաժ, ինչպես նաև Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

2․Կրեդիտավորողի ծառայություններից օգտվող սպառողի իրավունքների խախտման փաստը հաստատվելու դեպքում դատարանի վճռով, առևտրային արբիտրաժի  կամ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշմամբ հօգուտ սպառողի գանձվում է երեք հարյուր հազար դրամ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարան, առևտրային արբիտրաժ կամ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դիմելու օրվա դրությամբ`

1) կրեդիտավորողը ձեռնարկել է սպառողի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները և փաստացի վերացրել է սպառողի իրավունքի խախտումը, և

2) սպառողի իրավունքի խախտման հետևանքով սպառողը փաստացի չի կրել նյութական վնաս, իսկ վնաս կրելու դեպքում այն փոխհատուցել է կրեդիտավորողը:

Ընդ որում, սույն հոդվածով նախատեսված սպառողի իրավունքը չի կարող մեկնաբանվել որպես վնասների հատուցում պահանջելու` սպառողի իրավունքը սահմանափակող կամ բացառող դրույթ:

  1. Եթե կրեդիտավորողը կրեդիտավորման պայմանագրում չի ներառել սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված` կրեդիտավորման պայմանագրում ներառման ենթակա նվազագույն տեղեկությունները (պայմանները), ապա կրեդիտավորողն իր նախաձեռնությամբ կամ սպառողի պահանջով պարտավոր է կրեդիտավորման պայմանագիրը համապատասխանեցնել սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտով նախատեսված պահանջներին՝ խախտումը հայտնաբերելու կամ սպառողի պահանջը ներկայացնելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Կրեդիտավորման պայմանագիրը սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված պահանջներին համապատասխանեցնելու հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է կրեդիտավորողը:»։

        5) 5-րդ հոդվածում «օրվան հաջորդող տասներորդ օրը» բառերը փոխարինել «օրվանից մեկ ամիս հետո» բառերով, իսկ «վրա» բառը՝ «և դրանցից ծագած հարաբերությունների վրա, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասի։» բառերով, ինչպես նաև սույն հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 2-րդ մասով.

        «2․ Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով փոփոխվող 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասը տարածվում է մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը կնքված այն կրեդիտավորման պայմանագրերի և դրանցից ծագած հարաբերությունների նկատմամբ, որոնց խախտումները տեղի են ունեցել սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո։»:

  1. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի՝

        1) 1-ին հոդվածի 1-ին մասից հանել «Սույն մասից բացառություն են կազմում» բառերը, իսկ «գերփոքր» բառից հետո՝ «փոքր և միջին» բառերը:

        2) 1-ին հոդվածի 2-րդ մասից հանել «բացառությամբ» բառը, «գերփոքր» բառից հետո՝ «փոքր և միջին» բառերը, իսկ «կրեդիտների որոնք» բառերը փոխարինել «կրեդիտները» բառով:

        3) 2-րդ հոդվածում «օրվան հաջորդող տասներորդ օրը» բառերը փոխարինել «օրվանից մեկ ամիս հետո» բառերով, իսկ «պայմանագրերի» բառից հետո լրացնել «և դրանցից  ծագած հարաբերությունների» բառերը:

  1. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի՝

        1) 1-ին հոդվածում «գերփոքր» բառից հետո՝ հանել «փոքր և միջին» բառերը:

        2) 2-րդ հոդվածում «օրվան հաջորդող տասներորդ օրը» բառերը փոխարինել «օրվանից մեկ ամիս հետո» բառերով, իսկ «պայմանագրերի» բառից հետո լրացնել «և դրանցից  ծագած հարաբերությունների» բառերը:

 

 

 ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ`       ԷԴՈՒԱՐԴ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ