«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍ­ԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆ­ՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  (Պ-066-21.03.2019-ՏՀ-011/0) ՎԵ­ՐԱ­­ԲԵՐ­­ՅԱԼ ՀԱ­­­ՅԱՍ­­­ՏԱ­ՆԻ ՀԱ­Ն­­ՐԱ­ՊԵ ՏՈՒ­­ԹՅԱՆ ԿԱՌԱ­ՎԱ­­ՐՈՒ­­ԹՅԱՆ ԱՌԱ­ՋԱՐ­­ԿՈՒ­ԹՅՈՒՆԸ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առաջարկում է ավելացված արժեքի հարկից ազատ­ման արտոնու­թյունը սահմանել միայն Հայաստանի Հանրա­պե­տությունում աճեցված տոհմային կենդա­նի խոշոր եղջերավոր անասունների օտարման գործարքների մասով, եթե դրանք օտարվում են անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական անձանց: Ստորև նշվում են ներկայացված առաջարկության համար հիմք հանդիսացող հանգամանքները՝

1) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի (այսու­հետ՝ օրենսգիրք) 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգավորումներին համապա­տասխան՝ գյուղատնտե­սական արտադրանքի արտադրութ­յամբ զբաղվող կազմակեր­պությունները և անհատ ձեռնարկատերերը մինչև ավելացված արժեքի հարկի շեմը գերազանցելը գյու­ղատնտեսական արտադրանքի օտարման գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկ չեն հաշվարկում ու չեն վճարում.

2) օրենսգրքի 126-րդ հոդվածին համապատասխան՝ շահութահարկի վճարումից ազատ­վում են գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղված շահութա­հարկ վճարողները` իրենց կողմից գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումից ստաց­վող եկամտի, ինչպես նաև այլ ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ եկամուտների մասով, եթե այլ ակտիվների իրացումից ստացվող և այլ եկամուտների տեսակարար կշիռը համապատասխան հարկային տարվա համախառն եկամտի մեջ չի գերազանցում տասը տոկոսը: Եկամտային հարկի հաշվարկման առումով, օրենսգրքի 148-րդ հոդվածին համապատասխան` հարկման բազան որոշելու նպատակով նվազեցվող եկամուտներ են համարվում նաև գյուղատնտե­սա­կան արտադրանքի արտադրությամբ զբաղված ֆիզի­կական անձանց՝ օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված՝ գյուղա­տնտեսական արտադրանքի իրացումից ստացվող եկամուտները.

3) «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցի­զա­յին հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմու­ծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» Հայաստանի Հանրապե­տության օրենքով ավելացված արժեքի հարկից ազատվում է նաև տոհմային կենդանի խոշոր եղջերավոր անասունների (ԱՏԳ ԱԱ 0102 21 ծածկագիր) ներմուծումը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գտնում է, որ գյուղատնտե­սության, այդ թվում՝ անասնաբուծության ոլորտի զարգացման խթանման համար համա­պատասխան կարգավորումները, մասնավորապես, հարկերից ազատման արտոնության տեսքով սահմանված են գործող հարկային օրենսդրությամբ, հետևաբար, ներկայացված հիմնավորմամբ տոհմային անասնաբուծության զարգացումը խթանելու նպատակով ավե­լացված արժեքի հարկից ազատման արտոնությունների շրջանակն ընդլայնելու հետ կապ­ված ներկայացնում է իր առաջարկությունը: