ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՄ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ

 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ

Հերիքնազ Տիգրանյան

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ: Առաջարկը երկրորդ ընթերցման համար ներկայացվում է պատգամավորի կողմից, քանի որ բխում է փոփոխվող հոդվածի տրամաբանությունից:

<<Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> (Խ-112-18.04.2019-ԱՍ-011/1) ՀՀ օրենքի նախագիծ

 <<Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին՚ ՀՀ օրենքի նախագծով հաշմանդամություն ունեցող անձանց  համար սահմանված անվճար ուսման արտոնությունները անհրաժեշտ է ամրագրել նաև <<Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին>> և  <<Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին>> ՀՀ օրենքներում՝ դրանցում կատարելով համապատասխան փոփոխություներ և լրացումներ