ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՄ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ

 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ

ԱՌԱՋԱՐԿՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՂԻՆԱԿԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ

ԱՌԱՋԱՐԿՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Գ. Պապոյան

<<Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին>>  ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ Պ-123-30.04.2019-ԱՍ-011/0

Նախագծի 1-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

<<Հոդված 1. Հայաստանի հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի աշխատանքային օրենսգրքի 192-րդ հոդվածի 2-րդ մասում լրացնել նոր պարբերություն.

<<Երևան քաղաքում գործունություն ծավալող 10 և ավելի աշխատող ունեցող գործատուն աշխատավարձի վճարումները կատարում է անկանխիկ եղանակով>>:>>:

Ընդունվեց

Ընդունվեց

Հ. Տիգրանյան

<<Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին>>  ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ Պ-123-30.04.2019-ԱՍ-011/0

Նախագծի 1-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

<<Հոդված 1. Հայաստանի հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի աշխատանքային օրենսգրքի 192-րդ հոդվածի 2-րդ մասում լրացնել նոր պարբերություն.

<<Տասը և ավելի աշխատող ունենալու դեպքում գործատուն Երևան քաղաքում (մարզային ներկայացվածության դեպքում՝ նաև համայնքներում) աշխատողների աշխատավարձի վճարումները կատարում է անկանխիկ  եղանակով:>>:

Չի ընդունել

Չի քվեարկվել