<<ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (Փաստաթղթի կոդ՝ Պ-311-08.10.2019-ՏՏԳԲ-011/1, Պ-3111-08.10.2019-ՏՏԳԲ-011/1)

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջարկում եմ նախագծի փաթեթի վերաբերյալ հետևյալ փոփոխությունը․

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ից նախադասությունը շարադրել հետևայլ խմբագրությամբ՝

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի ապրիլի 1-ից։