ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ    ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ - ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
պարոն ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻՆ

  

Հարգելի պարոն Գալստյան

 Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Համատիրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթի (Պ-311-08.10.2019-ՏՏԳԲ-011/1) վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունները.

  1. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի՝

    1) 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը առաջարկում ենք հանել՝ պարտադիր վճարներից դուրս շինությունների սեփականատերերից գանձվող վճարների չափի, վճարման կարգի սահմանման իրավասությունը թողնելով սեփականատերերի ժողովի որոշմանը,

   2) 2-րդ հոդվածը առաջարկում ենք շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 2. Օրենքը լրացնել նոր 15.1 հոդվածով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

Հոդված 15.1. Շինությունների սեփականատերերից գանձվող պարտադիր և այլ վճարների վճարման կարգը

  1. Սույն օրենքով սահմանված պարտադիր վճարները, և այլ վճարները շինությունների սեփականատերերի կողմից կատարվում են անկանխիկ եղանակով՝ յուրաքանչյուր բազմաբնակարան շենքի համար առանձին, բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի անվամբ այդ նպատակով բացված բանկային հաշվին փոխանցելու եղանակով:
  2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված բանկային հաշվի վարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:
  3. «Համատիրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծի՝

1)  1-ին հոդվածից առաջարկում ենք հանել «7. Համատիրությունը պարտավոր է սահմանված կարգով բացել բանկային հաշիվներ:» նախադասությունը,

2) 2-րդ հոդվածը հանել, քանի որ համատիրությունը բազմաբնակարան շենքի կառավարման ձևերից մեկն է, և «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարվող լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգավորումները տարածվում են նաև համատիրությունների վրա:

  1. Օրենքների ուժի մեջ մտնելու ժամկետներն առաջարկում ենք խմբագրել՝ համապատասխանեցնելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի պահանջներին:

 

Հարգանքով՝        էԴՈՒԱՐԴ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ