Առաջարկ

‹‹Պետական տուրքի մասին››  օրենքում լրացում կատարելու մասին›› օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին››  և  ‹‹Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին›› օրենքում լրացում կատարելու  մասին›› օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին››   օրենքների նախագծերի (փաստաթղթային կոդ` Կ-496-02.03.2020-ՏՀ-011/0) վերաբերյալ։

Հոդված 1. «հուլիսի 1-ը» բառերը փոխարինել «դեկտեմբերի 31-ը» բառերով: