ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
(
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆԿՈԴ՝Պ-518-19.03.2020,15.06.2020-ՖՎ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳՐԱՎՈՐ ԵՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ

 

N

Առաջարկիհեղինակը

Հոդվածը, կետը, որինվերաբերում է առաջարկը

Առաջարկիբովանդակությունը

Առաջարկիվերաբերյալհեղինակի (հիմնականզեկուցողի) եզրակացությունը

Առաջարկը ընդունելու կամ մերժելու վերաբերյալ Հանձնաժողովի որոշումը

1

2

3

4

5

6

1

ԱԺ պատգամավոր
ԱրտակՄանուկյան

Նախագծի                2-րդ հոդված

Նախագծի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասով«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքի 213 -րդ հոդվածում լրացվող նոր 6-րդ մասում՝ «հետազոտական աշխատանքի առնվազն չորս տարվա մասնագիտական ստաժ» բառերից հետո գրված «կամ» բառը փոխարինել«և»-ով։

Ընդունելի է։

 

 

Ընդունվել է։

2

 

Կառավարություն

Նախագիծ

Նախագծի տեքստում առկա է տեխնիկական վրիպակ՝ անհրաժեշտ է «211» «213» «219» թվերը փոխարինել «21.1» «21.3» «21.9» թվերով, քանի որ հենց նշված հոդվածներին են վերաբերում նախատեսվող փոփոխությունները:

Տեխնիկական վրիպակը շտկվել է հետևյալ կերպ՝

«211» «213» «219»։

Ընդունվել է։

3

ԱԺ պատգամավոր Եղիշե Սողոմոնյան

Նախագծի2-րդհոդված

Նախագծի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասով «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքի 213 -րդ հոդվածում լրացվողնոր 6-րդ մասում գրված «միկրոտնտեսագիտության» բառը փոխարինել «տնտեսագիտության» բառով։

Ընդունելիէ։

Ընդունվել է։