Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՒՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ  (Պ-125-05.09.2017-ՏՀ-011/0)  ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Առաջարկության փոփոխության /լրացման/ հեղինակը

Հոդվածը, կետը, որին վերաբերվում է առաջարկությունը

Առաջարկությունը /փոփոխությունը, լրացումը/

Առաջարկության վերաբերյալ հեղինակի /հիմնական զեկուցողի եզրակացությունը/

Առաջարկությունն ընդունելու կամ մերժելու վերաբերյալ հանձնաժողովի որոշումը

Պատգամավոր Միքայել Մելքումյան

Նախագծի վերնագիր

Նախագծի վերնագրի «փոփոխություն» բառը փոխարինել «փոփոխություններ» բառով:

Ընդունվել է, կատարվել համապատասխան փոփոխություն

Ընդունվել է

ՀՀ Կառավարություն

1-ին հոդվածի 1-ին մաս

Նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի երրորդ պար­բե­րությամբ առաջարկվող «մեկ քսաներորդը» բառերը փոխարինել «մեկ տասներորդը» բառերով:

 

Ընդունվել է, կատարվել համապատասխան փոփոխություն

Ընդունվել է

ՀՀ Կառավարություն

1-ին հոդվածի 2-րդ մաս

Նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի «500 մլն» բառերը փո­խա­րի­նել «1.5 մլրդ» բառերով:

 

Ընդունվել է, կատարվել համապատասխան փոփոխություն

Ընդունվել է

ՀՀ Կառավարություն

1-ին հոդվածի 1-ին մաս

«3-րդ կետը» բառերը փոխարինել «3-րդ մասը» բառերով

Ընդունվել է, կատարվել համապատասխան փոփոխություն

Ընդունվել է

ՀՀ Կառավարություն

1-ին հոդվածի 1-ին մաս

Երրորդ պարբերության մեջ «ճանաչվել» բառը փոխարինել «համարել» բառով

Ընդունվել է, կատարվել համապատասխան փոփոխություն

Ընդունվել է

ՀՀ Կառավարություն

1-ին հոդվածի 1-ին մաս

Երրորդ պարբերությունը շարադրել առաջին պարբերությունից հետո:

Ընդունվել է, կատարվել համապատասխան փոփոխություն

Ընդունվել է

ՀՀ Կառավարություն

1-ին հոդվածի 2-րդ մաս

«5-րդ կետը» բառերը փոխարինել «5-րդ մասը» բառերով

Ընդունվել է, կատարվել համապատասխան փոփոխություն

Ընդունվել է