ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ    ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ - ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
պարոն ԱՐԱ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆԻՆ

 

Հարգելի պարոն Սաղաթելյան

 Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մա­սին», «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հան­րապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»   Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի (Կ-055-07.07.2017,04.10.2017-ՏՏԳԲ-011/1, Կ-0551-3-07.07.2017,04.10.2017-ՏՏԳԲ-011/1) վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունները:

  1. «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն­քի նախագծի`

1) 1-ին հոդվածում «իրավունքի» բառից հետո լրացնել «անվավեր ճա­նաչ­ման և» բառերը՝ նկատի ունենալով, որ օրենքի նախագծում առկա են նաև բուծողի իրա­վունք­ների անվավեր ճանաչմանը վերաբերող դրույթներ,

2) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի`

ա. 1-ին կետի «գ» ենթակետում «սույն հոդվածի ա. կամ բ. կե­տե­րում» բառերը փոխարինել «սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի ա. կամ բ. են­թա­­կետերում» բառերով՝ հա­­մաձայն «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդ­­վա­ծի պահանջների.

բ. 5-րդ կետում «հիմնվել է» բառից հետո «1972» թիվը փոխարինել «1961» թվով,

3) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը հանել, քանի որ դրա դրույթները կրկնում են նախագծի 1-ին հոդվածի դրույթ­նե­րը՝ երկուսում էլ խոսքը գնում է օրենքի կարգավորման առարկայի մասին: Այդ առու­մով անհրաժեշտ է նկատի ունենալ «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հան­րա­պե­տու­թյան օրենքի 45-րդ հոդ­վածի 2-րդ մասի պահանջները, որոնց համաձայն  իրավական ակ­տերում պետք է բացառվեն իրավական նորմերի անհիմն կրկնությունները,

4) 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝

ա. «1) մասում» բառերը փոխարինել «1-ին մա­սում» բա­ռե­­րով.

բ. «20-րդ հոդվածի» բառերը փոխարինել «19-րդ հոդվածի» բառերով՝ նկա­տի ունե­նա­­լով, որ սորտի անվանման մասին խոսքը գնում է 19-րդ հոդվածի դրույթ­նե­րում,

5) 19-րդ հոդվածի 1-ին մասում «4-րդ կետով» բառերը փո­­խա­րինել «4-րդ մասով» բառերով՝ համաձայն «Իրավական ակտերի մա­սին» Հա­յաստանի Հանրապե­տու­թյան օրենքի 41-րդ հոդվածի պահանջների:

  1. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխու­թյուն­ներ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի`

1) 1-ին հոդվածում «խմբագրությամբ» բառը փոխարինել «բովանդա­կու­թյամբ» բառով՝ նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապե­տու­­թյան օրենքի 70-րդ հոդվածի պա­հանջները,

2) 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ հոդվածներում «Բույսի» բառը փոխարինել «Բույ­սե­­րի» բառով, քանի որ խոսքը գնում է «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» Հայաս­տա­նի Հանրապետության օրենքի մասին:

  1. «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան օրեն­­քում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նա­խագծի`

1) 5-րդ հոդվածում «6 տարի» բառերը փոխարինել «վեց տարի» բա­ռե­րով՝ նկատի ունենալով «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» Հայաստանի Հան­րապե­տու­թյան օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի պահանջները,

2) 7-րդ հոդվածը միացնել 3-րդ հոդվածին՝ նկատի ունենալով, որ 7-րդ հոդ­­վածի փոփոխությունները նույնպես վերաբերում են 3-րդ և 13-րդ հոդվածներին:

  1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի`

1) 1-ին հոդվածը խմբագրել՝ նկատի ունենալով, որ 28-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերում նշված է «արդյունաբերական նմուշի» բառերը, այնինչ նախագծի 1-ին հոդ­վա­ծում նշվում է «արդյունաբերական նմուշների» բառերը,

2) 2-րդ հոդվածում «խմբագրությամբ» բառը փոխարինել «բովանդակու­թյամբ» բառով՝ նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան օրենքի 70-րդ հոդվածի պահանջները: