ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

 «Մարդուն օրգաններ եւ (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին  Կ-175-03.11.2017-ԱՍ-011/0 , «Մարդու արյան եւ դրա բաղադրամասերի դոնորության եւ փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Կ-1751-03.11.2017-ԱՍ-011/0, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին Կ-1752-03.11.2017-ԱՍ-011/0 ՀՀ օրենքների նախագծերիի   վերաբերյալ ներկայացված  առաջարկների   

ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՅՆ ՄԱՍԸ, ՈՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ԱՌԱՋԱՐԿԸ

ԱՌԱՋԱՐԿԸ

ԱՌԱՋԱՐԿՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՂԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՌԱՋԱՐԿՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԵՍԱՅԱՆ

ԱՂՎԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՄԱՐԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՋԵՄՄԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

«Մարդուն օրգաններ եւ (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին  Կ-175-03.11.2017-ԱՍ-011/0,

 «Մարդու արյան եւ դրա բաղադրամասերի դոնորության եւ փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Կ-1751-03.11.2017-ԱՍ-011/0,

Լրամշակել փաթեթի  առաջին երկու նախագծերը:

 Ընդունվել է  Ընդունվել է