ԳՐԱՎՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

 «Մարդուն օրգաններ եւ (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին  Կ-175-03.11.2017-ԱՍ-011/0 , «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Կ-1751-03.11.2017-ԱՍ-011/0, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին Կ-1752-03.11.2017-ԱՍ-011/0 ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված  առաջարկների   

ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՅՆ ՄԱՍԸ, ՈՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ԱՌԱՋԱՐԿԸ

ԱՌԱՋԱՐԿԸ

 ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

 

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԵՍԱՅԱՆ

 

ԱՂՎԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՄԱՐԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՋԵՄՄԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին  Կ-175-03.11.2017-ԱՍ-011/0,

 «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության եւ փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ ևլրացումներ կատարելու մասին Կ-1751-03.11.2017-ԱՍ-011/0,

Լրամշակել փաթեթի  առաջին երկու նախագծերը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԵՍԱՅԱՆ

ԱՂՎԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՄԱՐԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՋԵՄՄԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին  Կ-175-03.11.2017-ԱՍ-011/0

 

 

 

 

 

Առաջարկում ենք նախագծի 1-ին  հոդվածով  առաջարկվող՝ «Կենդանի կամ դիակային դոնորից վերցված օրգանները և հյուսվածքները  շահույթի աղբյուր դարձնելն արգելվում է» հասկացությունը հստակեցնել:  Մասնավորապես՝ այս օրենքի իմաստով հստակեցնել «շահույթ» հասկացությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԵՍԱՅԱՆ

ԱՂՎԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՄԱՐԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՋԵՄՄԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

 

 

 

 

 

«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Կ-1751-03.11.2017-ԱՍ-011/0

Առաջարկում ենք նախագծի 2-րդ հոդվածով սահմանվող «արյան դոնոր» հասկացությունը խմբագրել նոր խմբագրությամբ:

 

 

 

 

  ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԵՍԱՅԱՆ

ԱՂՎԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՄԱՐԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՋԵՄՄԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Կ-1751-03.11.2017-ԱՍ-011/0

Առաջարկում ենք նախագծի 2-րդ հոդվածով առաջարկվող՝ «մարդու և արյան բաղադրամասերի դոնորություն»  հասկացությունը խմբագրել նոր խմբագրությամբ: Նախատեսել «քարոզչություն»  գործառույթը և ելնելով դրանից նախագծի 18-րդ հոդվածում  սահմանել, թե որ կազմակերպությունը կարող է իրականացնել այդ գործառույթը:

 

 

 

 

  ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԵՍԱՅԱՆ

ԱՂՎԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՄԱՐԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՋԵՄՄԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Կ-1751-03.11.2017-ԱՍ-011/0

 

 

 

 

 

 

 

Առաջարկում ենք խմբագրել նախագծի 8-րդ հոդվածով առաջարկվող հետևյալ դրույթը՝ «Արյան ռեեստրում դոնորների վերաբերյալ գրանցված տեղեկությունները համարվում են բժշկական գաղտնիք և առանց դոնորի համաձայնության կարող են տրամադրվել արյան դոնորությամբ և փոխներարկմամբ զբաղվող լիցենզավորված բժշկական կազմակերպություններին՝ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:»  Նշված դրույթում «օրենքով» բառը փոխարինել «օրենսդրությամբ» բառով, քանի որ նշված կարգը սահմանվելու է կառավարության որոշումով: 

 

 

 

 

  ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԵՍԱՅԱՆ

ԱՂՎԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՄԱՐԻՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՋԵՄՄԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

 

 

 

 

 

«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Կ-1751-03.11.2017-ԱՍ-011/0

 

Առաջարկում ենք խմբագրել նախագծի 18-րդ հոդվածով առաջարկվող՝ գործող օրենքի 32-րդ հոդվածի երկրորդ մասի 1-ին ենթակետում  «կնքված պայմանագրերի հիման վրա»  արտահայտությունը: Մասնավորապես՝ նշված պայմանգրերը ինչպիսի օրինակելի ձև պիտի ունենան և դրանք ում կողմից պիտի սահմանվեն: