Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-059-15.03.2019-ՏԵ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ապրանքային նշանների մասին» 2010  թվականի ապրիլի 29-ի ՀՕ-59-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դիսկլամացիա» հասկացությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«դիսկլամացիա՝ ապրանքային նշանի որեւէ տարրի իրավական պահպանություն չտրամադրելու վերաբերյալ հայտարարություն.»:

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի 12-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«12) բաղկացած կամ պարունակում է աշխարհագրական վայրի անվանում եւ գրանցման է ներկայացվել այնպիսի ապրանքների համար, որոնք չեն ծագել տվյալ աշխարհագրական վայրից, պայմանով, որ այդ ապրանքային նշանի օգտագործումը  կարող է սպառողներին մոլորության մեջ գցել ապրանքների իրական ծագման վայրի հարցում.».

2) 2-րդ մասի «2-4-րդ կետերը» բառերը փոխարինել «2-5-րդ կետերը» բառերով.

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մաս.

«2.1. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-5-րդ կետերում նշված նիշերը կարող են ներառվել ապրանքային նշանի մեջ որպես չպահպանվող տարրեր, եթե նրանք գերիշխող մաս չեն զբաղեցնում:»:

Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում «Հանրապետությունում» բառից հետո լրացնել «նույն կամ նույնատիպ ապրանքի համար» բառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Եթե ապրանքային նշանը պարունակում է սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված տարրեր, եւ եթե հիմնավոր պատճառներ կան ենթադրելու, որ այդ տարրերը կարող են ազդել ապրանքային նշանի գրանցման վավերականության վրա, ապա փորձաքննության ընթացքում հայտատուի խնդրանքով կամ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ պետական լիազոր մարմնի նախաձեռնությամբ, պետական լիազոր մարմնի որոշմամբ, իսկ ապրանքային նշանի գրանցված լինելու դեպքում իրավատիրոջ խնդրանքով դատարանի որոշմամբ այդ տարրերը կարող են ճանաչվել դիսկլամացված, որոնք, ներառված լինելով ապրանքային նշանի մեջ, ինքնուրույն իրավական պահպանություն չեն ստանում:»:

Հոդված 5.  Օրենքի 14-րդ հոդվածի`

1)  1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1. Ապրանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքի խախտում չի համարվում տվյալ ապրանքային նշանի օգտագործումն այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք իրավատիրոջ կողմից կամ նրա համաձայնությամբ տնտեսական շրջանառության մեջ են դրվել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ այլ երկրում, որի հետ գործում է ընդհանուր շուկայի կամ ընդհանուր մաքսային սահմանի մասին միջազգային պայմանագիր:».

2)  2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 6. Օրենքի 17-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ մասում «հաշված` հինգ տարի» բառերը փոխարինել «հաշված` երեք տարի» բառերով, իսկ «նախորդող հինգ տարի» բառերը՝  «նախորդող երեք տարի» բառերով.

2)  4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Եթե ապրանքային նշանի իրական օգտագործման սկիզբը կամ վերականգնումը տեղի է ունեցել ապրանքային նշանի գրանցումը չեղյալ հայտարարելու մասին հայց (հակընդդեմ հայց) ներկայացնելուց մինչեւ երեք ամիս առաջ, ապա օգտագործումը հաշվի չի առնվում, եթե ապրանքային նշանի իրական օգտագործումը սկսելու կամ վերականգնելու նախապատրաստումն իրականացվել է միայն այն բանից հետո, երբ ապրանքային նշանի իրավատիրոջը հայտնի է դարձել ապրանքային նշանի գրանցումը չեղյալ հայտարարելու մասին հայց (հակընդդեմ հայց) ներկայացնելու հավանականության մասին:»:

Հոդված 7. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 7-րդ մասում «ձեւակերպման» բառից հետո լրացնել «, ներկայացման» բառը:

Հոդված 8. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «հաշված` հինգ տարի» բառերը փոխարինել «հաշված` երեք տարի» բառերով, իսկ «նախորդող հինգ տարի» բառերը՝  «նախորդող երեք տարի» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասում «իրավատիրոջ» բառից հետո լրացնել «(հայտատուի)» բառը:

Հոդված 10. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում, 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում եւ 3-րդ մասի 1-ին կետում, 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետում, 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում, 26-րդ հոդվածի 6-րդ մասում, 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասում եւ 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում «հանրության» բառը եւ դրա համապատասխան  հոլովաձեւերը փոխարինել «սպառող» բառով եւ դրա համապատասխան հոլովաձեւերով:

Հոդված 11. Օրենքի 40-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին մասում «գրավոր» բառից հետո լրացնել «(տպագիր)» բառը.

2) 5-րդ մասում «եւ ներկայացման» բառերը փոխարինել «, ներկայացման եւ քննարկման» բառերով:

Հոդված 12. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 7-րդ մասում «հայտում նշված ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը ոչ նույնատիպ ապրանքներով եւ (կամ) ծառայություններով համալրելու անհրաժեշտություն են առաջացնում:» բառերը փոխարինել «ընդլայնում են հայտում նշված ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը:» բառերով:

Հոդված 13. Օրենքի 45-րդ հոդվածի`

1) 8-րդ մասում «նշանի գրանցումը մերժելու մասին:» բառերը փոխարինել «նշանը գրանցելու կամ մասնակի գրանցելու մասին` չտրամադրելով ինքնուրույն պահպանություն նշված տարրերին:» բառերով.

2) 13-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«13. Ապրանքային նշանի գրանցումը չի կարող մերժվել առանց հայտատուին ծանուցելու հնարավոր մերժման մասին: Ծանուցումը ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում հայտատուն կարող է հետ կանչել կամ փոփոխություններ կատարել հայտի մեջ կամ փաստարկներ ներկայացնել ապրանքային նշանի գրանցման օգտին: Ծանուցման պատասխանը պետական լիազոր մարմինը քննարկում է այն ստանալու օրվանից մեկամսյա ժամկետում:»:

Հոդված 14. Օրենքի 51-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասի 1-ին կետում «գրանցումը մերժելու» բառերը փոխարինել «գրանցումը հայտում նշված բոլոր ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների կամ դրանց մի մասի համար մերժելու» բառերով.

2) 1-ին մասի 2-րդ կետում «գրանցման» բառը փոխարինել «գրանցումը  հայտում նշված բոլոր ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների կամ դրանց մի մասի համար մերժելու» բառերով.

3) 7-րդ մասում «եւ ներկայացման» բառերը փոխարինել «, ներկայացման եւ քննարկման» բառերով:

Հոդված 15. Օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝

1) 1-ին կետում «ազգանվան» բառից հետո լրացնել «, անվանման» բառը.

2) 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 16. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: