Armenian ARMSCII Armenian
Նախագիծ
Երկրորդ ընթերցում

Կ-152-23.05.2019-ՊԻ-011


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 1579 -րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «քաղաքաշինական պետական տեսչությանը» բառերը փոխարինել «քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնին» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 15710 -րդ հոդվածի՝

1. վերնագրում եւ տեքստում «քաղաքաշինական պետական տեսչության տեսուչին» բառերը փոխարինել «քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի ծառայողին» բառերով.

2. վերնագրում եւ տեքստում «կամ» բառից հետո «տեսչության» բառը փոխարինել «տեսչական մարմնի» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 187-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «Պետական հրդեհային տեսչության» բառերը փոխարինել «հրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող  տեսչական մարմնի» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 5-րդ կետում «պետական տեսչությունների» բառերը փոխարինել «վերահսկողություն իրականացնող տեսչական» բառերով:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի 5-րդ մասում՝

1. «պետական տեսչությունների» բառերը փոխարինել «վերահսկողություն իրականացնող տեսչական» բառերով.

2. «ԽՍՀՄ օրենսդրական ակտերով» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով» բառերով:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի՝

1. վերնագրում «Պետական հրդեհային հսկողության մարմինները» բառերը փոխարինել «Հրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը» բառերով.

2. 1-ին մասում «Պետական հրդեհային հսկողության (Պետական հրդեհային տեսչության) մարմինները քննում են» բառերը փոխարինել «հրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը քննում է» բառերով.

3. 2-րդ մասում «Պետական հրդեհային տեսչության» բառերը փոխարինել «Հրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի» բառերով.

4. 2-րդ մասի «ա» եւ «բ» կետերում «հրդեհային հսկողության գծով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր պետական տեսուչը» բառերը՝ իրենց հոլովաձեւերով, փոխարինել «hրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի ղեկավարը» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձեւերով.

5. 2-րդ մասի «գ» կետում «հրդեհային հսկողության գծով Հայաստանի Հանրապետության ավագ պետական տեսուչները» բառերը փոխարինել «hրդեհային անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի ծառայողները» բառերով.

6. 2-րդ մասի «դ» կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 24411 -րդ հոդվածի՝

1. վերնագրում եւ 1-ին մասում «Քաղաքաշինական պետական տեսչության մարմինները» բառերը փոխարինել «քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը» բառերով.

2. 1-ին մասում «քննում են» բառերը փոխարինել «քննում է» բառերով.

3. 2-րդ մասում «Քաղաքաշինական պետական տեսչության մարմինների» բառերը փոխարինել «Քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի» բառերով.

4. 2-րդ մասի 1-ին կետում «քաղաքաշինական պետական տեսչության պետը» բառերը փոխարինել «քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի ղեկավարը» բառերով.

5. 2-րդ մասի 2-րդ կետում «քաղաքաշինական պետական տեսչության տարածքային ստորաբաժանման պետերը» բառերը փոխարինել «քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները» բառերով.

6. 2-րդ մասի 3-րդ կետում «քաղաքաշինական պետական տեսուչները» բառերը փոխարինել «քաղաքաշինության բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի ծառայողները» բառերով:

Հոդված 8. Օրենսգրքի 24413 -րդ հոդվածի՝

1. վերնագրում եւ տեքստում «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչություն» բառերը՝ իրենց հոլովաձեւերով, փոխարինել «Տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմին» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձեւերով,

2. 2-րդ մասում «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության պետը» բառերը փոխարինել «Տրանսպորտի բնագավառում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի ղեկավարը» բառերով:

Հոդված 9. Օրենսգրքի 310-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ մասում «էներգապետհսկողության մարմինների» բառերը փոխարինել «էներգետիկայի բնագավառում եւ էներգասպառման ոլորտում տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի» բառերով:

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: