Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-0512-27.05.2019-ՏՀ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «Նոր» բառը փոխարինել «Օրենսգրքով նոր» բառերով եւ «վճարի դրույքաչափի բարձրացում» բառերը փոխարինել «Օրենսգրքով սահմանված վճարի դրույքաչափի բարձրացում» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:   
 

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ