Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Պ-097-09.04.2019,12.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» ՀՀ 2002 թվականի հունիսի 4-ի ՀՕ-374-Ն օրենքի (այuուհետ՝ Օրենք) 5.1 հոդվածի 2-րդ պարբերության բ) կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

բ) յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց վճարը կատարել ընկերության համապատասխան հաշվին գումարի՝ բանկային, փոստային կամ այլ փոխանցման ձեւով մուտքագրման եղանակով, մինչեւ այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 15-ը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020թվականի հունվարի 1-ից:

Տեղեկանք նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ
Ամփոփաթերթ