Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-308-04.10.2019-ՏՀ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱ ՇԱՀԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.  Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին ընդունված «Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաեւ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «տասնհինգ» բառերը փոխարինել «քսանհինգ» բառերով.

«1. Օտարվող սեփականության դիմաց սեփականատիրոջը վճարվում է համարժեք փոխհատուցում: Համարժեք է համարվում օտարվող գույքի շուկայական արժեքից քսանհինգ տոկոս ավելի գումարը:»:

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության հոդված 10-ի, Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում եւ հավասարապես պաշտպանվում են սեփականության բոլոր ձեւերը:

Միեւնույն ժամանակ ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի համաձայն հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարումն իրականացվում է օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում եւ կարգով` միայն նախնական եւ համարժեք փոխհատուցմամբ:

«Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետ՝ նաեւ Օրենք) սահմանում է հանրային գերակա շահի որոշման կարգը, հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման կարգը, օտարվող սեփականության դիմաց փոխհատուցման տրման կարգը: Օրենքի հոդված 11-ի համաձայն օտարվող սեփականության դիմաց սեփականատիրոջը վճարվում է համարժեք փոխհատուցում: Համարժեք է համարվում օտարվող գույքի շուկայական արժեքից տասնհինգ տոկոս ավելի գումարը:

Ակնհայտ է, որ ներկայիս պայմաններում օտարվող գույքի շուկայական արժեքից տասնհինգ տոկոս ավելի գումարի փոխհատուցումը բավարար չէ: Այն պարագայում, երբ արդեն քննարկվել է բոլոր այլընտրանքային տարբերակները քաղաքացու հարկադիր վերաբնակեցումը կանխելու կամ նվազագույնի հասցնելու համար եւ պարզվել է, որ վերաբնակեցումն անխուսափելի է, ապա տեղահանվող անձանց կենսական չափորոշիչները պետք է ոչ միայն առնվազն վերականգնվեն, այլեւ բարելավվեն նախկին պայմանների համեմատ:

Ուստի եւ նախագծով առաջարկում ենք օտարվող սեփականության դիմաց սեփականատիրոջը վճարվող փոխհատուցման հաշվարկի ժամանակ, համարժեք համարվի օտարվող գույքի շուկայական արժեքից քսանհինգ տոկոս ավելի գումարը:

Սույն խնդիրը քննարկվել է նաեւ շահագրգիռ անձանց, այդ թվում նաեւ կառուցապատողների հետ, ովքեր իրենց համաձայնությունն ու պատրաստակամությունն են հայտնել փոխհատուցման գումարի առաջարկվող չափը ավելացնելու հարցում: Հարկ է նաեւ հավելել, որ առաջարկվող փոփոխությունը կառուցապատման գործունեության վրա որեւէ բացասական ազդեցություն չի ունենալու՝ չի նվազելու նման գործունեության շահութաբերությունն ու գրավչությունը:

Նախագծի ընդունման արդյունքում գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման պարագայում, եւս մեկ քայլ կկատարվի քաղաքացիների կենսամակարդակի եւ բնակարանային պայմանների վատթարացումը նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ:

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ
 

Նամակ