Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Պ-1681-31.05.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Անվտանգության խորհրդի կազմավորման եւ գործունեության մասին» 2018 թվականի մարտի 7-ի ՀՕ-145-Ն օրենքի 4-րդ հոդվածում՝

1)   3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3.Անվտանգության խորհրդի նիստերին  մասնակցելու իրավունք ունի Ազգային ժողովի նախագահը: Անվտանգության խորհրդի նիստերին կարող են մասնակցել  նաեւ վարչապետի հրավիրած անձինք:»,

2) 10-րդ մասում «անդամներն» բառը փոխարինել «անդամները, ինչպես նաեւ Ազգային ժողովի նախագահն» բառերով,

3) 11-րդ մասը «անդամներին» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ Ազգային ժողովի նախագահին» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:


Տեղեկանք նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

Ամփոփաթերթ

Տեղեկանք