Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-4522-24.01.2020-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. 2018 թվականի փետրվարի 9-ի ՀՕ-110-Ն Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) «այլ» բառից հետո լրացնել «արտադատական» բառը.

2) «այլ կարգով,» բառերից հետո լրացնել «բացառությամբ` իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը նոտարի կողմից հաստատելու կարգի,» բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: