Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Պ-612-13.05.2020,12.06.2020-ՏՀ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀO-193 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 36-րդ հոդվածի`

1. 1-ին  մասում լրացնել նոր` 3.1-ին կետ`

«3.1). լիցենզավորված անձի կողմից Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 158.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պատասխանատվության ենթարկվելուց հետո` 30 օրվա ընթացքում, համապատասխան խախտումը չվերացնելու դեպքում.»

2. 2-րդ մասում «3-րդ» թվից եւ բառից հետո լրացնել «3.1-րդ» թիվը եւ բառը.

3. 8-րդ մասում «3-րդ» թվից եւ բառից հետո լրացնել «3.1-րդ» թիվը եւ բառը:

Հոդված 2. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում «3-րդ» թվից եւ բառից հետո լրացնել «3.1.-րդ» թիվը եւ բառը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Տեղեկանք նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

Ամփոփաթերթ