Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Խ-7503-30.09.2020-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգիրքը (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 161.1-րդ, 161.2-րդ, 161.3-րդ եւ 161.4-րդ հոդվածներով՝

«Հոդված 161.1. Կուսակցությանը անդամագրվելուն կամ անդամությունը դադարեցնելուն հարկադրելը կամ խոչըդոտելը

1. Կուսակցությանը անդամագրվելուն կամ  անդամությունը դադարեցնելուն հարկադրելը կամ խոչընդոտելը՝

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից երեքհարյուրապատիկի չափով կամ կալանքով` առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով:

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է՝

1) երկու եւ ավելի անձանց նկատմամբ,

2) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝

պատժվում է կալանքով՝ առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:

Հոդված 161.2. Կուսակցություն  խոշոր չափով ապօրինի նվիրատվություն ներգրավելը

1. Կուսակցության անդամի կողմից օրենքով չթույլատրված աղբյուրներից կամ օրենքով սահմանված առավելագույն չափը խոշոր չափով  գերազանցող նվիրատվություն ներգրավելը՝

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից ութհարյուրապատիկի չափով կամ կալանքով` մեկից երեք ամիս ժամկետով:

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է պաշտոնեական  դիրքն օգտագործելով՝

պատժվում  է   ազատազարկմամբ՝ մեկից երեք տարի ժամկետով:

3. Սույն հոդվածի իմաստով խոշոր չափ է համարվում նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող գումարին համարժեք նվիրատվությունը:

Հոդված 161.3. Կուսակցությանը նվիրատվություն կատարելու՝ օրենքով սահմանված չափը կամ օրենքով սահմանված աղբուրներից նվիրատվությունների արգելքը խոշոր չափով շրջանցելը

1.Նվիրատուի կողմից կուսակցությանը նվիրատվություն կատարելու՝ օրենքով սահմաված չափը կամ օրենքով սահմանված աղբյուրներից նվիրատվությունների արգելքը այլ անձանց կողմից նվիրատվություն ձեւակերպելու եղանակով շրջանցելը, որը կատարվել է  խոշոր չափով՝

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից ութհարյուրապատիկի չափով կամ կալանքով` մեկից երեք ամիս ժամկետով:,

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է

1) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,

2) երկու եւ ավելի անձանց ներգրավելու միջոցով՝

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ մեկից երեք տարի ժամկետով:

3. Սույն հոդվածի իմաստով խոշոր չափ է համարվում նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող գումարը:

Հոդված 161.2. Կուսակցությանը նվիրատվություն կատարելուն հարկադրելը

1. Կուսակցությանը նվիրատվություն կատարելուն հարկադրելը՝

պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից երեքհարյուրապատիկի չափով կամ կալանքով` առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով:

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է

1)  պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,

2)  երկու եւ ավելի անձանց նկատմամբ՝

պատժվում է կալանքով՝ առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով»:

Հոդված 2.   Օրենսգրքի 314.2-րդ հոդվածում «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում սահմանված՝» բառերը փոխարինել «Հանրային ծառայության մասին» եւ «Կուսակցությունների մասին» օրենքներով սահմանված՝» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 314.3-րդ հոդվածում «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով» բառերը փոխարինել «Հանրային ծառայության մասին» եւ «Կուսակցությունների մասին» օրենքների իմաստով» բառերով:

Հոդված 4. Եզրափակիչ մաս եւ անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից:

2. Սույն օրենքի 2-րդ եւ 3-րդ հոդվածներն ուժի մեջ են մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: