Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-801-10.12.2020-ՊԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» 2017 թվականի հունիսի 9-ի ՀՕ-96-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «նշանակման» բառից հետո լրացնել «եւ Ազգային ժողովի նախագահի կողմից Խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 10.1-ին հոդվածի՝

1) 1-ին մասի 5-րդ կետի «ա» ենթակետը «Թեկնածուի» բառից հետո լրացնել

«՝ Հանձնաժողովի անդամի պաշտոնի համար անհրաժեշտ» բառերով:

2) 1-ին մասի 7-րդ կետը «անցկացմանը» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ մրցույթի արդյունքներին» բառերով:

3) 3-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նախադասությամբ. «Խորհրդի  նիստերը կարող են անցկացվել նաեւ հեռավար:»:

Հոդված 3. Օրենքի 10.2-րդ հոդվածի՝

1) 12-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նախադասությամբ.

«Սահմանված ժամկետում թերությունները չվերացնելու կամ կրկին ներկայացված փաստաթղթերը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին չհամապատասխանելու դեպքում Խորհուրդը կայացնում է որոշում հայտի ընդունումը մերժելու մասին:»:

2) 25-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 4. Օրենքի 10.3-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Խորհուրդը Հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում թեկնածու ընտրելու վերաբերյալ իր որոշումը, իսկ սույն օրենքի 10.2-րդ հոդվածի 24-րդ մասով նախատեսված դեպքում՝ թեկնածուների ցուցակը, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի պահանջների ապահովումը հավաստող փաստաթղթերը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատակազմի միջոցով ներկայացնում է Ազգային ժողովի նախագահին:»

2) 2-րդ մասը՝ «արձանագրությունները» բառից հետո լրացնել «եւ որոշումները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝» բառերով, իսկ «ներկայացված» բառից հետո լրացնել «այլ» բառով:

Հոդված 5. Եզրափակիչ մաս եւ անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Ազգային ժողովի նախագահն ընդունում է 2019 թվականի դեկտեմբերի 6-ին առաջացած թափուր պաշտոնում թեկնածու ընտրելու համար ձեւավորվող մրցութային խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու մասին իրավական ակտ:

3. Ազգային ժողովի նախագահը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի 6-ին առաջացած թափուր պաշտոնում թեկնածու ընտրելու նպատակով մրցույթն Ազգային ժողովի աշխատակազմի միջոցով հայտարարում է Ազգային ժողովի նախագահի կողմից մրցութային խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու մասին իրավական ակտը հրապարակելուց հետո՝ 60 օրվա ընթացքում:

4. Ազգային ժողովի խորհուրդը, Կառավարությունը, Բարձրագույն դատական խորհուրդը, Մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ Փաստաբանների պալատը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի 6-ին առաջացած թափուր պաշտոնում թեկնածու ընտրելու համար ձեւավորվող մրցութային խորհրդի նոր անդամ չեն նշանակում:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ» ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» 2017 թվականի հունիսի 9-ի ՀՕ-96-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի համաձայն՝ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի (այսուհետ նաեւ՝ Հանձնաժողով) անդամի պաշտոնում թեկնածուների ընտրության համար ձեւավորվում է մրցութային խորհուրդ (այսուհետ՝ Խորհուրդ): Սույն Օրենքով կարգավորվում է նաեւ Խորհրդի կազմավորման կարգը: Օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ Խորհուրդը կազմված է Կառավարության, Ազգային ժողովի, Բարձրագույն դատական խորհրդի, Մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ Փաստաբանների պալատի նշանակած մեկական անդամներից:

Հանձնաժողովի անդամի ընտրության համար խորհուրդը ձեւավորվելուց հետո 30-օրյա ժամկետում հայտարարում է մրցույթ: Օրենքի գործնական կիրառման ընթացքում պարզ դարձավ, որ խնդիր է ծագել Խորհրդի ձեւավորման պահի հստակեցման հետ կապված, ինչն էլ առաջացրել է օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտություն:

Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները.

Գործող կարգավորման համաձայն Հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում թեկնածուի ընտրության համար Ազգային ժողովի նախագահը ձեւավորում է մրցութային խորհուրդ, ինչը ենթադրում է համապատասխան իրակավական ակտի հրապարակում:

Միաժամանակ, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-440-Ն օրենքով կատարված փոփոխությունների համաձայն 2019թ. դեկտեմբերի 6-ին առաջացած Հանձնաժողովի թափուր անդամի ընտրության մրցութային խորհուրդը ձեւավորված է համարվում վերջին անդամի նշանակման օրվանից, որը եղել է հոկտեմբերի 19-ին: Սակայն պատերազմական վիճակով եւ ռազմական դրությամբ պայմանավոված խորհուրդը գործնականում աշխատանքներ չի կատարել, իսկ մրցույթի անցկացման 30-օրյա ժամկետը լրացել է:

Առաջարկվող կարգավորման բնույթը.

Վերոգրյալը հաշվի առնելով՝ Նախագծով առաջարկվում է հստակեցնել մրցութային խորհրդի ձեւավորման պահը՝ այն պայմանավորելով Ազգային ժողովի նախագահի կողմից համապատասխան ակտի ընդունմամբ, եւ խորհրդի առաջին կազմի համար երակարաձգել մրցույթ անցկացնելու ժամկետը եւս 30 օրով՝ սահմանելով 60 օր:

Ակնկալվող արդյունքը.

Առաջարկվող կարգավորումը կվերացնի Մրցութային խորհրդի ձեւավորված համարվելու հետ կապված տարընթերցումները, եւ ողջամիտ ժամանակ կտրվի Խորհրդին Հանձնաժողովի՝ 2019թ. դեկտեմբերի 6-ին առաջացած թափուր անդամի մրցույթի կազմակերպման համար:

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ

9-ը դեկտեմբերի 2020
Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային Ժողովի նախագահ
Արարատ Միրզոյանին

 

Հարգարժան պարոն Միրզոյան,

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 65-րդ եւ 67-րդ հոդվածների պահանջները՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով սույնով Ձեզ ենք ներկայացնում «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքում» լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ ««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը:

Ազգային ժողովի աշխատակարգի 25-րդ կետի համաձայն՝ գրությանը կցվում են՝

ա) նախագիծը (հիմնական զեկուցող՝ Նազելի Բաղդասարյան),

բ) նախագծի ընդունման հիմնավորումը,

գ) գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների մասին տեղեկանքը:

Խնդրում ենք ներկայացված օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով դնել շրջանառության մեջ:

Հարգանքով՝        Նազելի Բաղդասարյան
                           Հերիքնազ Տիգրանյան