Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-874-23.02.2021-ՏՀ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 1997 դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենքի) 19-րդ հոդվածի 9-րդ բաժնի 9.8.-րդ ենթակետը վերաշարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

9.8. «Մեկ մարզում մասնավոր մուլտիպլեքս օպերատորի գործունեության համար տարեկան՝ բազային տուրքի 3000-ապատիկի չափով»:

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 9-րդ բաժինը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  9.8.1. կետով՝

9.8.1. «Երեւան քաղաքում մասնավոր մուլտիպլեքս օպերատորի գործունեության համար տարեկան՝ բազային տուրքի 30000-ապատիկի չափով»:

Հոդված 3.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: