Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-052-28.09.2021,09.11.2021-ՖՎ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 2018 թվականի հունվարի 16-ի ՀՕ-58-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին մասում`

1) 13-րդ կետում «քաղաքացիական ծառայող» բառերից հետո լրացնել «, փորձագետ եւ մասնագետ» բառերը.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 16-րդ կետ.

«16) ընթացիկ եզրակացություն՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով իրականացված հաշվեքննության արդյունքում կազմված եւ պալատի կողմից հաստատված փաստաթուղթ.»,

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 17-րդ կետ.

«17) հաշվեքննության արձանագրություն ՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով հաշվեքննողի կողմից հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ կազմված եւ իր ստորագրությամբ հաստատված փաստաթուղթ:»:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ նոր խմբագրությամբ.

«Հոդված 6. Միջազգային համագործակցությունը եւ ստանդարտները

1. Հաշվեքննիչ պալատը հաշվեքննության մեթոդաբանության եւ դրա իրականացման առաջավոր փորձի փոխանակման նպատակով համագործակցում է արտաքին պետական հաշվեքննություն իրականացնող բարձրագույն աուդիտորական մարմինների եւ նրանց միջազգային կազմակերպությունների հետ:

2. Հաշվեքննիչ պալատը կարող է մշակել ուղեցույցներ, մեթոդաբանություն՝ առաջնորդվելով Աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային կազմակերպության (INTOSAI) ստանդարտներով:»:

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 9. Օրինականության, գաղտնիության, ազնվության, բանիմացության սկզբունքները

1. Հաշվեքննիչ պալատի անդամները եւ հաշվեքննողները՝ գործում են միայն օրենքով իրենց վերապահված գործառույթների շրջանակներում, չեն կարող տարածել իրենց հասանելի՝ օրենքով գաղտնիք համարվող տեղեկատվությունը, բազմակողմանի ուսումնասիրում են իրենց տրամադրված ողջ տեղեկատվությունը, պետք է ունենան համապատասխան որակավորումներ եւ գիտելիքներ:»:

Հոդված 4. Օրենքի 10-րդ հոդվածը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 5. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 6. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «քաղաքացիական ծառայողների» բառերը փոխարինել «հաշվեքննողների» բառով:

Հոդված 7. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ նախադասությունը հանել:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: