Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-10432-25.07.2016-ԱՄ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 17-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 30-րդ գլխի վերնագրում, 174-րդ հոդվածի վերնագրում, ինչպես նաեւ  1-ին մասում, 175-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 176-րդ հոդվածի 1-ին մասում եւ 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «հարկադիր» բառերը փոխարինել «ոչ հոժարակամ» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: