Armenian ARMSCII Armenian
Պ-027-20.06.2017-ՊԱ-011/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 242-րդ հոդվածի`

1. վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ. «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովմանն ուղղված պահանջները կամ  ճանապարհային երթեւեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը».

2. 1-ին մասի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«1.Ավտոմոբիլի կամ մեխանիկական այլ տրանuպորտային միջոցի վարորդի կողմից ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովմանն ուղղված պահանջները կամ  ճանապարհային երթեւեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, որը մարդու առողջությանն անզգուշությամբ պատճառել է ծանր կամ միջին ծանրության վնաu`»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 244-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ. «Ճանապարհատրանuպորտային պատահարի վայրը թողնելը,  ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովմանն ուղղված պահանջները կամ ճանապարհային երթեւեկության  կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտած վարորդի կողմից` uույն oրենuգրքի 242-րդ հոդվածով նախատեuված հետեւանքների առաջացման դեպքում`..»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի`

1. վերնագրում «կանոնները» բառից առաջ լրացնել «պահանջները կամ» բառերը.

2. 1-ին մասի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ. «1. Ուղեւորի, հետիոտնի կամ երթեւեկության այլ մաuնակցի կողմից (բացի uույն oրենuգրքի 241-րդ եւ 242-րդ հոդվածներով նշված անձանցից) ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովմանն ուղղված պահանջները կամ ճանապարհային երթեւեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները  խախտելը, եթե այդ արարքը մարդու առողջությանն անզգուշությամբ պատճառել է ծանր կամ միջին ծանրության վնաu կամ առաջացրել է խոշոր վնաu`...»:

Հոդված  4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: