Armenian ARMSCII Armenian
Կ-029-22.06.2017-ՏՀ-011/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին եւ երկրորդ պարբերություններից հանել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության,» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության,» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 43-րդ հոդվածի

1) 2-րդ մասի՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի բոլոր տողերում «ՀՀԿ» բառը փոխարինել «ԿՄ» բառով, իսկ «2. ԱՌԵՎՏՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ» եւ «12. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ» բաժինները ճանաչել ուժը կորցրած:

2) 4-րդ մասից հանել «ՀՀԿ-Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն.» բառերը:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: