Armenian ARMSCII Armenian
Կ-0394-26.06.2017-ՖՎ-011/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 17-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 78-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի 1-ին կետը «հանձնման մասին ծանուցմամբ» բառերից հետո լրացնել «, իսկ ֆինանսական կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի ապահովման միջոց (հիփոթեքի առարկա) հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվին պարտատիրոջ պահանջները բավարարելու վերաբերյալ դատական գործի շրջանակներում սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված տեղեկությունները պարունակող ծանուցագիրը՝ պարտապանին (գրավատուին) ուղարկվում է պարտապանի (գրավատուի)  կողմից գրավառուին տրամադրված (այդ թվում՝ պայմանագրում նախատեսելով, առանձին փաստաթղթով) հասցեով:» բառերով.

2) 3-րդ մասը «նշած հասցեով» բառերից հետո լրացնել «, իսկ ֆինանսական կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի ապահովման միջոց (հիփոթեքի առարկա) հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվին պարտատիրոջ պահանջները բավարարելու վերաբերյալ դատական գործի շրջանակներում պարտապանին (գրավատուին) ուղարկվող ծանուցագիրը` պարտապանի (գրավատուի)  կողմից գրավառուին տրամադրված (այդ թվում՝ պայմանագրում նախատեսելով, առանձին փաստաթղթով) հասցեով» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ տարի հետո: