Armenian ARMSCII Armenian
Կ-0471-03.07.2017-ՏՀ-011/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-107 օրենքի 1-ին հավելվածում`

1) 1.4-րդ կետի «է» ենթակետից հետո լրացնել նոր՝ «ը» ենթակետ` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«ը) յուրաքանչյուր կիսամյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ առկա հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման եւ (կամ) վերադարձման ենթակա «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բյուջեից հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը:».

2) 2.1-ին կետի 7-րդ պարբերությունում «1.4-րդ կետի «բ»-«զ» ենթակետերում» բառերը փոխարինել «1.4-րդ կետի «բ»-«զ» եւ «ը» ենթակետերում» բառերով.

3) 11.3-րդ կետի երկրորդ նախադասությունում «հարկվող գործարքների» բառերից հետո լրացնել ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ բյուջեից հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի» բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հուլիսի 1-ից եւ տարածվում է 2017 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկներով առաջացող` բյուջեից հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարի նկատմամբ: