Armenian ARMSCII Armenian
Պ-061-11.07.2017-ՊԻՄԻ-011/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 2009 թվականի հունիսի 11-ի ՀՕ-158 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ  հոդվածի 1-ին մասում՝

1) 1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

«1) Աշխատակազմում պետական ծառայություն (այսուհետ` պետական ծառայություն)՝ քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունից անկախ մասնագիտական գործունեություն, որն ուղղված  է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի (այսուհետ` Ազգային ժողով) եւ նրա մարմինների լիազորությունների ու գործառույթների իրականացման մասնագիտական սպասարկմանը.»:

2) 7-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

«7) պետական ծառայողի ատեստավորում՝ զբաղեցրած պաշտոնին պետական ծառայողի մասնագիտական գիտելիքների եւ աշխատանքային ունակությունների համապատասխանության որոշմանն ուղղված գործընթաց (միջոցառում).».

3) 8-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

«8) պետական ծառայողի վերապատրաստում՝ պետական ծառայողի աշխատանքային պարտականությունների կատարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով մասնագիտական գիտելիքների եւ աշխատանքային ունակությունների կատարելագործմանն ուղղված գործընթաց (միջոցառում).»:

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

«2. Սույն օրենքը չի տարածվում Աշխատակազմում քաղաքացիական աշխատանք կատարող, ինչպես նաեւ տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց վրա:»:

Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝

1) « 2015» թիվը փոխարինել «2020» թվով:

2) 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ կետերի «պետական կառավարման ոլորտի» բառերը փոխարինել «հանրային ծառայության» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «կրտսեր» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի եւ աուդիտորների» բառերով:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: