Armenian ARMSCII Armenian
Կ-169-27.10.2017-ՊԱ-011/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1996 թվականի դեկտեմբերի 3-ի ՀO-99 oրենքի 1-ին հոդվածով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագրքի» (այսուհետ` Կանոնագիրք) 71-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Զինծառայողների զինվորական համազգեստի եւ զինվորական տարբերանշանների միասնական ձեւերն ու դրանց նկարագրերը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Կանոնագրքի 2-րդ հավելվածում`

1. «Կանոնադրություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասի մարտական դրոշի մասին» բառերը հանել.

2. 1-ին մասի վերջում լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն.

«Զորամասի մարտական դրոշի կանոնադրությունը, մարտական դրոշի նկարագիրը եւ մարտական դրոշի վկայագրի ձեւը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը:».

3. ուժը կորցրած ճանաչել 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Կանոնագրքի 3-րդ հավելվածում`

1. վերնագիրը շարադրել հետեւյալ նոր խմբագրությամբ.

«Զորամասին մարտական դրոշ եւ շքանշաններ հանձնելու կարգը».

2. 3-րդ մասի երկրորդ նախադասությունում «տրվում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի պահպանագիրը» բառերը փոխարինել «տրվում է նաեւ մարտական դրոշի վկայագիրը» բառերով.

3. 8-րդ մասի երկրորդ պարբերության առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ նոր խմբագրությամբ.

«Մարտական դրոշը հանձնողն ընթերցում է մարտական դրոշի վկայագիրը, որից հետո մարտական դրոշը եւ մարտական դրոշի վկայագիրը փոխանցում է զորամասի հրամանատարին:».

4. 9-րդ մասի առաջին նախադասությունում «պահպանագիրը» բառը փոխարինել «մարտական դրոշի վկայագիրը» բառերով.

5. 17-րդ մասի երկրորդ պարբերության երրորդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ նոր խմբագրությամբ.

«Շքանշանը հանձնող անձը զորաշարքի առջեւ ընթերցում է զորամասը շքանշանով պարգեւատրելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը, որից հետո հրամանագիրը եւ շքանշանի վկայականը հանձնում է զորամասի հրամանատարին, իսկ շքանշանն ամրացնում է մարտական դրոշին:».

6. 19-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ նոր խմբագրությամբ.

«Նշված դեպքում ընթերցվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը` զորամասը շքանշանով պարգեւատրելու մասին, որից հետո ընթերցվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանը` զորամասին մարտական դրոշ հանձնելու մասին:».

7. 21-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում «պահպանագրում» բառը փոխարինել «մարտական դրոշի վկայագրում» բառերով.

8. 22-րդ մասի

1) երրորդ, չորրորդ եւ հինգերորդ պարբերություններում «նրա պահպանագիրը» բառերը փոխարինել «մարտական դրոշի վկայագիրը» բառերով,

2) հինգերորդ պարբերությունում «նրանց պահպանագիրը» բառերը փոխարինել «մարտական դրոշների վկայագրերը» բառերով.

9. 32-րդ մասի առաջին պարբերությունում «նրա պահպանագիրը» բառերը փոխարինել «մարտական դրոշի վկայագիրը» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 4. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 152-րդ եւ 153-րդ հոդվածներն ուժի մեջ մտնելու օրվանից: