Armenian ARMSCII Armenian
Կ-0522-11.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական գույքի կառավարման մասին»  2014 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ ՀՕ-158-Ն օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  6-րդ կետով.

«6) ներդրում` ներառյալ իրավաբանական անձի կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալում ներդրումը «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված ՊՄԳ ծրագրի շրջանակներում:»:

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից: