Armenian ARMSCII Armenian
11.04.2019--012/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԳԱՐԵԳԻՆ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ àðàÞàôØ ¾©

¶³ñ»·ÇÝ ´²Ôð²ØÚ²ÜÆÜ Ýß³Ý³Ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ·³íáñáÕ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ` ÑÇÝ· ï³ñÇ å³ßïáݳí³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí: