Armenian ARMSCII Armenian
Կ-045-06.03.2019,03.05.2019-ՏՀ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի հարկային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել նոր 52-րդ կետով՝ «52) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 8702 40 000, 8703 80 000 եւ 8711 60 ծածկագրերին դասվող տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը եւ (կամ) օտարումը:»:

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 52-րդ կետը:

Հոդված 3. Uույն oրենքի 1-ին հոդվածն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հուլիսի 1-ից:

Հոդված 4. Uույն oրենքի 2-րդ հոդվածն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: