Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0171-30.06.2012-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի թիվ ՀՕ-15-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «առավել երկար» բառերը փոխարինել «այլ» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասը «տասն օրվա ընթացքում» բառերից հետո լրացնել «, իսկ սնանկության առնչությամբ կազմակերպված աճուրդի դեպքում` հինգ օրվա ընթացքում, » բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: