Armenian ARMSCII Armenian
Կ-2924-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-1-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

 «1. Սույն սահմանադրական օրենքով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի (այսուհետ` Պաշտպան) լիազորությունները, գործունեության կարգը եւ երաշխիքները, Պաշտպանի ընտրության եւ լիազորությունների դադարեցման կարգը, Պաշտպանի աշխատակազմում պաշտոն զբաղեցնող անձանց իրավական կարգավիճակի եւ քաղաքացիական ծառայության առանձնահատկությունները:»:

Հոդված 2. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5. Աշխատակազմի մասնագիտական վերապատրաստումներն եւ մարդու իրավունքների վերաբերյալ կրթական ծրագրերը իրականացնում է Պաշտպանը` իր աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման կամ այլ հաստատության միջոցով: Պաշտպանը կարող է իրականացնել նաեւ շահառու մարմինների եւ կազմակերպությունների` մարդու իրավունքներին եւ ազատություններին առնչվող հարցերով վերապատրաստումներ:»:

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ գլխի «ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» բառերը փոխարինել «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 34-րդ հոդվածի`

1) Վերնագիրը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 34. Պաշտպանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայությունը».

2) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1.Պաշտպանի աշխատակազմում ծառայությունը քաղաքացիական ծառայություն է, որը կարգավորվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով, եթե սույն օրենքով առանձնահատկություններ նախատեսված չեն:».

3) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել.

4) 3-րդ մասից հետո լրացնել 4-րդ մասով հետեւյալ բովանդակությամբ.

«4. Պաշտպանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայություն չի համարվում Պաշտպանի ներգրաված փորձագետների, մասնագետների եւ տեխնիկական սպասարկման եւ պայմանագրային հիմունքներով առանձին այլ խնդիրներ ու գործառույթներ իրականացնող անձանց գործունեությունը?»:

Հոդված 5. Օրենքի 35-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 6. Օրենքի 36-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Պաշտպանը ձեւավորում է իր աշխատակազմը` հաստատելով աշխատակազմի կառուցվածքը:».

2) 2-րդ մասում «, ինչպես նաեւ քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունը» բառերը հանել:

Հոդված 7. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5. Գլխավոր քարտուղարն իր իրավասության սահմաններում կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային եւ անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ:»:

Հոդված 8. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 4-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4) հաստատում եւ փոփոխում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը, ինչպես նաեւ օրենքով սահմանված դեպքերում այլ պաշտոնատար անձանց պաշտոնների անձնագրերը.».

2) 5-րդ եւ 8-րդ կետերի «հայեցողական» բառը փոխարինել «այլ» բառով.

3) 6-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«6) սահմանում է վերապատրաստման, գործունեության գնահատման կարգը, չափանիշները եւ բնութագրի ձեւը, Պաշտպանի աշխատակազմում պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարքագծի կանոնները, ներքին կարգապահական կանոնները եւ գործավարության (փաստաթղթաշրջանառության) կարգը.».

4) 7-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«7) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի հիման վրա սահմանում է Պաշտպանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի կարգը».

5) 8-րդ կետից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 8.1-ին կետ.

«8.1) սահմանում է էթիկայի հանձնաժողովի կազմը, գործունեության կարգը եւ լիազորություների շրջանակը.»:

Հոդված 9. Օրենքի 40-րդ հոդվածում «պաշտոններ» բառից հետո լրացնել «եւ պետական ծառայության պաշտոններ» բառերով:

Հոդված 10. Օրենքի ամբողջ տեքստում «պետական ծառայողներ» բառերը համապատասխան հոլովաձեւերով համապատասխանաբար փոխարինել «քաղաքացիական ծառայողներ» բառերով:

Հոդված 11. Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:


Տեղեկանք նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ
 

Ամփոփաթերթ