Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Խ-426-17.12.2019-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» 2002 թվականի փետրվարի 06-ի ՀՕ-305 օրենքի (այսուհետ՝ «Օրենք») 15-րդ հոդվածի իններորդ պարբերությունը լրացնել նոր նախադասությամբ.

«Քրեական վարույթն իրականացնող կամ այլ մարմնի որոշմամբ ձերբակալված կամ կալանավորված անձանց տեսակցությունը չի կարող արգելվել սույն օրենքի 48-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված անձանց հետ, բացառությամբ եթե այդ անձիք տվյալ քրեական գործով ներգրավված են որպես դատավարության մասնակից կամ վկա:»:

Հոդված 2. Օրենքի 48-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունը «մուտքի եւ ելքի» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ ձերբակալվածներին պահելու վայրում եւ կալանավորվածներին պահելու վայրում պահվող անձանց հետ անարգել տեսակցելու» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: