Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0472-22.08.2012-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության  1998 թվականի հուլիսի 1-ի օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 83-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«3.  Թարգմանիչ է համարվում նաեւ ժեստերի լեզվի թարգմանիչը»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի վերնագիրը եւ 1-ին մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ .

«Հոդված 208.    ԽՈՒԼ, ԱՅԼ ԾԱՆՐ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ  ՏԱՌԱՊՈՂ  ՎԿԱՅԻ  ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.Խուլ վկայի հարցաքննությունը կատարվում է ժեստերի լեզվի թարգմանչի մասնակցությամբ: Վերջինիս մասնակցության մասին նշում է կատարվում արձանագրության մեջ:» :

Հոդված 3. Օրենսգրքի 212-րդ հոդվածի 6-րդ մասը  շարադրել նոր խմբագրությամբ .

«6. Խուլ մեղադրյալի հարցաքննությունը կատարվում է ժեստերի լեզվի թարգմանչի  մասնակցությամբ:»:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից: