Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0474-22.08.2012-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ՀO-274 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 44-րդ հոդվածի`

1. 4-րդ  մասի 2-րդ պարբերության   «խուլուհամր» բառը փոխարինել  «խուլ» բառով.

2. 5-րդ մասից հանել «կամ խուլուհամրը» բառերը.

Հոդված 2. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ պարբերությունը  շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Թարգմանիչ է համարվում նաեւ ժեստերի լեզվի թարգմանիչը»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից: