Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ


Կ-10171 -11.11.2010-ՏՀ-010/2


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին

Հոդված 1. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի ՀՕ-195-Ն օրենքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել 6.1-րդ կետով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«6.1) Բաժնետիրական ընկերության մասնակիցների ռեեստրը վարող անձի կողմից իր կողմից վարվող ռեեստրից «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 53.1-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունների տրամադրումը.»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: