Armenian ARMSCII Armenian
Պ-589-23.04.2020,11.06.2020-ՊԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի ՀՕ-528-Ն քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք)  76-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետը «393-րդ» թվից հետո լրացնել «, 393.1.-ին» թվով:

Հոդված 2. Օրենսգրքում լրացնել նոր` 393.1-ին հոդվածով.

«Հոդված 393.1. Ցեղասպանության ուղղակի եւ հրապարակային հրահրումը

1. Ցեղասպանության ուղղակի եւ հրապարակային հրահրումը`

պատժվում է ազատազրկմամբ` ութից տասը տարի ժամկետով:

2.  Նույն արարքը, որը կատարվել է`

1) զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ համակարգչային համակարգի միջոցով,

2) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ`

պատժվում է ազատազրկմամբ` տասից  տասնչորս տարի ժամկետով:

3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է`

1)  կազմակերպված խմբի կողմից,

2) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով`

պատժվում է ազատազրկմամբ` տասնչորսից քսան տարի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկմամբ:»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: