Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-6113-13.05.2020-ՏՏԳԲ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ի ՀՕ-120-Ն օրենքի 22-րդ հոդվածի 2րդ մասի աղյուսակում լրացնել նոր 6-րդ բաժին`
 
6.  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
1.  Տրանսպորտային միջոցների վաճառքի եւ վարձակալության իրականացման կազմակերպում  ՏԿԵՆ   -  Վ

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող երեսուներորդ օրը: