Armenian ARMSCII Armenian
Կ-7013-30.07.2020-ՏՀ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 19-րդ հոդվածը լրացնել նոր 15.8-րդ կետով հետեւյալ բովանդակությամբ.
 
 «15.8. Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով
աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա
գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման եւ (կամ)
գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության իրականացում` տարեկան
 բազային
տուրքի 100-
ապատիկի
չափով:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո: