Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-242-26.04.2013-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ի ՀՕ-245-Ն օրենքի 4-րդ հոդվածի աղյուսակի «ապրանքի համառոտ անվանումը» սյունակում «2710 11 410» ծածկագիրը փոխարինել «2710 12 410» ծածկագրով, «2710 11 450» ծածկագիրը` «2710 12 450» ծածկագրով, «2710 11 490» ծածկագիրը` «2710 12 490» ծածկագրով, «2710 19 930»  ծածկագիրը` «2710 19 940» ծածկագրով, «ծածկագիրը՝ ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի» սյունակում «2903 41 000» ծածկագիրը` «2903 77 100» ծածկագրով, «2903 42 000» ծածկագիրը` «2903 77 200» ծածկագրով, «2903 43 000» ծածկագիրը` «2903 77 300» ծածկագրով, «2903 44 100» ծածկագիրը` «2903 77 400» ծածկագրով, «2903 44 900» ծածկագիրը` «2903 77 500» ծածկագրով, «2903 46 100» ծածկագիրը` «2903 76 100» ծածկագրով, «2903 46 200» ծածկագիրը` «2903 76 200» ծածկագրով, «2903 46 900»  ծածկագիրը` «2903 76 900» ծածկագրով, «8311 10» ծածկագիրը` «8311 10 000» ծածկագրով, «8506 30» ծածկագիրը` «8506 30 000»  ծածկագրով, «8506 40» ծածկագիրը` «8506 40 000»  ծածկագրով, «8507 80» ծածկագիրը` «8507 80 000»  ծածկագրով,  իսկ ծածկագիրը`  ըստ  արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8539 32 100 տողը շարադրել հետեւյալ  խմբագրությամբ.
 
8539 32 200 Սնդիկային կամ  նատրիումային լամպեր 3.0 3.0

Հոդված 2 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի  նախագծի վերաբերյալ

1.Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Նախագծի մշակումը պայմանավորված է «Բնապահպանական վճարների դրույ՟քա՟չափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում սահմանված ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերն Անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին տնտե՟սա՟կան գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ) 5-րդ խմբագրությանը համա՟պա՟տասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ:

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ առկա խնդիրները.

2013 թվականի հունվարից գործում է Անկախ պետությունների համագոր՟ծակցության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ) 5-րդ խմբագրությունը, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություն կատարել «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում:

3. Առաջարկվող լուծումները.

Առաջարկվում է օրենքի նախագծով կատարել համապատասխան փոփոխություն, որով «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրա՟պետության օրենքում սահմանված ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը կհամա՟պատասխանեցվեն Անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին տնտեսական գործու՟նեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ) 5-րդ խմբագրությանը:

4. Կարգավորման առարկան.

Կարգավորման առարկան «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում նշված ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերն Անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ) 5-րդ խմբագրությանը համապատասխանեցնելու  հետ  կապված հարաբերություններն են:

5. Ակնկալվող արդյունքը.

Օրենքի նախագծի ընդունմամբ «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում սահմանված ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը կհամապատասխանեցվեն Անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ) 5-րդ խմբագրությանը: